Informace č.: 26 - 2018 (novela zákoníku práce + novela zákona o místních poplatcích)

Vážení přátelé,

v úterý se uskutečnilo jednání na MPSV ČR za účasti pana poslance Víta Kaňkovského a předsedy NRZP ČR Václava Krásy ve věci novely zákoníku práce, která řeší náhrady za ztrátu na výdělku z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, a to ve vztahu ke snižování rent z důvodu zvyšování minimální mzdy.

NRZP ČR předložila návrh novely zákoníku práce, který upravoval ustanovení odst. 3, 271b, zákoníku práce tak, aby vlivem stoupající minimální mzdy nedocházelo ke snížení náhrad za ztrátu na výdělku. Na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu je osoba, která pobírá náhradu za ztrátu na výdělku, povinna být v evidenci Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Právě v rámci této evidence je poté započítáván fiktivní výdělek ve výši minimální mzdy, který se odečítá od vyplácené náhrady za ztrátu na výdělku z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Naše úprava spočívá v tom, že by se již vlivem růstu minimální mzdy nesnižovala úroveň rent. MPSV ČR, na základě námi podané novely zákona, vypracovalo vlastní verzi novely zákoníku práce, která problém řeší velmi obdobně. Na základě iniciativy horníků z Ostravy jsme původní návrh novely doplnili o slůvko „první“, které má jasně deklarovat, že minimální mzda se pro účely evidence, jako uchazeč o zaměstnání bude vždy počítat pouze v té výši, která byla v době prvního zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce. MPSV ČR vyslovilo zásadní nesouhlas s naším návrhem drobné úpravy v textu novely. Neshodli jsme se na konečném znění. Záleží teď na Poslanecké sněmovně, v jaké verzi novelu zákoníku práce schválí.

 

Vážení přátelé,

Ministerstvo financí ČR dalo do připomínkového řízení zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Jak uvádí MF ČR, hlavním cílem novely je zavedení poplatku z pobytu namísto stávajících místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity. Předmětem poplatku z pobytu bude úplatné poskytnutí krátkodobého pobytu bez ohledu na jeho účel. Poplatek bude moci nově zavést jakákoliv obec a bude se vztahovat na úplatné poskytnutí pobytu na libovolném místě v obci bez ohledu na to, zda je k tomuto účelu kolaudováno, nebo ne. Zavedení tohoto poplatku reaguje mj. na problematiku tzv. „sdílené ekonomiky“, zejména pokud jde o zprostředkování ubytovacích služeb prostřednictvím platformy Airbnb, kterou by nový poplatek z pobytu měl také plně pokrýt. V souvislosti s tím dochází k zavedení systematického členění zákona na části a hlavy, které by mělo výrazně zvýšit přehlednost celého zákona.

Nově se také vyjasňuje, že osoby, jejichž hlavním příjmem je starobní, vdovský a vdovecký nebo invalidní důchod, ale zároveň mají i vedlejší příjmy nebo pobírají více druhů těchto důchodů, neztrácí nárok na sníženou sazbu poplatku ze psů. U poplatku za užívání veřejného prostranství a poplatku ze vstupného se zavádí protizneužívací klauzule v případě charitativních akcí.

Vážení přátelé, v odkazech pod textem naleznete návrh zákona a důvodovou zprávu, včetně původního znění zákona. Prosím Vás, o Vaše připomínky k návrhu zákona, a to nejdéle do 15. 4. 2018 na adresu .

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Návrh zákona

Důvodová zpráva

Platné znění

logo_opz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel