Informace č.: 59 - 2017 (vyhlášení výběrového řízení)

Vážení přátelé,

sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany již delší dobu shání právníka. Je to i náš zájem, aby sekretariát VVZPO pracoval v plném obsazení. Pokud víte o nějakém právníkovi ve Vašem okolí, upozorněte ho, prosíme, na tento inzerát a možnost účastnit se výběrového řízení. Předem Vám děkujeme. 

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR

 


Vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa vládní rada (právník) v Oddělení sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

Výběrové řízení na služební místo vládní rada – právník v Oddělení sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany v oborech služby:
29. Legislativa a právní činnost, 30. Lidská práva.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. září 2017.

Náplň činnosti na služebním místě:

  • komplexní posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností v připomínkovém řízení, a to zejména z hlediska ochrany práv osob se zdravotním postižením a zajištění zásady rovného zacházení, a souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami a s právem EU; zpracovávání zásadních komplexních stanovisek k návrhům právních předpisů s celostátní působností; účast na vypořádávání připomínek, spolupráce s organizacemi osob se zdravotním postižením při uplatňování jejich připomínek k právním předpisům;
  • monitorování a posuzování normativních aktů EU a mezinárodních dokumentů vztahujících se k problematice osob se zdravotním postižením; členství v poradním orgánu Evropské komise pro otázky zdravotního postižení (High Level Group on Disability); vedení zahraniční agendy sekretariátu;
  • zpracovávání celostátní a dlouhodobé koncepce Národního rozvojového programu mobility pro všechny; spolupráce s ústředními orgány státní správy a dalšími institucemi, z jejichž dotačních programů jsou financovány projekty záměrů bezbariérových tras;
  • vyřizování korespondence podnětů občanů i právnických osob;
  • poskytování odborné konzultace z oblasti právní ochrany osob se zdravotním postižením jednotlivým ústředním orgánům státní správy.

Služební místo je zařazeno do 13. platové třídy.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 15. srpna 2017 na adresu nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu () nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky: trfaa33). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vládní rada v Oddělení sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany v Úřadu vlády ČR, č.j. 19418/2017-STA".

Podmínky pro přijetí:

  • vysokoškolského vzdělání získaného studiem v magisterském studijním programu v oboru v oblasti práva,
  • znalost angličtiny odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 


Kompetní informaci včetně žádosti o přijetí do služby naleznete na: http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/nabidka-zamestnani/-oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-sluzebniho-mista-vladni-rada-pravnik-v-uv-cr--odboru-lidskych-prav-a-ochrany-mensin-158616/


Děkuji a přeji pěkný den

Mgr. Petra Nováková
tajemnice Vládního výboru pro zdravotně postižené občany
Oddělení sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany | Secretariat of the Government Board for People with Disabilities


Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ-118 01 Praha 1

T +420 224 002 316
email:
www.vlada.cz

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel