Informace č.: 67 - 2014 (minimální mzda + Národní strategie sociálních služeb)

Vážená přátelé, 

stále jednáme o minimální mzdě pro osoby, které pobírají invalidní důchod. Vláda navrhuje, aby minimální mzda byla zvýšena na 9200,- Kč, přičemž u příjemců invalidních důchodů by zůstala 8000,- Kč. NRZP ČR tuto věc rozporovala a podařilo se nám tento rozpor prosadit i do stanoviska ministra Jiřího Dienstbiera. Tudíž Vláda bude muset tento rozpor nějak vyřešit. O této věci jsme v posledních dnech intenzivně jednali se zaměstnavateli zaměstnávající více než 50% osob se zdravotním postižením a nakonec jsme se dohodli na určitém kompromisu. Tento kompromis spočívá v tom, že u pracovních smluv příjemců invalidních důchodů, které byly uzavřeny po 1.1.2014 bude minimální mzda ve výši 9200,- Kč, tedy jako u ostatních pracovníků. U pracovních smluv uzavřených před 1.1.2014 bude minimální mzda pouze ve výši 8000,- Kč, ale maximálně do dne 31.12.2016. To znamená, že po tomto datu by se i těmto pracovníkům zvýšila minimální mzda na úroveň, která bude platná v té době. Všechny nové smlouvy v období mezi 1.1.2014 až 31.12.2016 s příjemci ID budou uzavřeny tak, že minimální mzda bude již stejná jako u ostatních pracovníků. U příjemců invalidních důchodů I. stupně minimální mzda nebude snížena, i když pracovní smlouvy byly uzavřeny před 1.1.2014. Je to proto, že se předpokládá, že příjemci ID I. stupně mají dostatečné pracovní schopnosti, tudíž i velkou produktivitu práce a s příspěvkem, který zaměstnavatelé obdrží od státu si snadno vydělají na standardní minimální mzdu. MPSV ČR by do 31.12.2016 mělo realizovat zásadní systémové změny v podpoře zaměstnávání OZP tak, aby již nebyla krácena minimální mzda. V pátek 5.9.2014 mám jednání s předsedou vlády B. Sobotkou a budu s ním o tomto problému jednat. 4.9.2014 se schází Tripartita, která bude o minimální mzdě jednat. 

Vážení přátelé, minulý týden jsem vám poslal k připomínkám návrh Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2014 – 2020. Požádal jsem vás o připomínky. Vzhledem k tomu, že bylo velmi málo času na připomínky, tak se většina organizací k tomuto materiálu nevyjádřila. Jediné relevantní připomínky poslala Společnost Parkinson, které jsme poslali na MPSV ČR a máte je v příloze. Problémem těchto připomínek však je, že se hodně dotýkají zdravotní problematiky a nejsou příliš zaměřeny na dokument Národní strategie. Další připomínky jsme dostali od občanského sdružení Život bez bariér, které jsou však zaměřeny na posílení povinnosti příjemců příspěvku na péči platit za služby registrovaných poskytovatelů sociálních služeb. Navrhují například stanovit procento na nákup sociálních služeb od registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, i když je služba poskytována osobou blízkou. Tyto připomínky jsme do stanoviska NRZP ČR nezahrnuli, protože jsou v rozporu se základní ideou NRZP ČR, že péče má být poskytována prioritně rodinou a osoby pečující mají mít vysokou podporu. Teprve tam, kde uživatel služby není spokojen s péčí v rodině, je na jeho rozhodnutí, od koho si nakoupí služby. 

Vážení přátelé, v příloze Vám posílám připomínky NRZP ČR k návrhu Národní strategie rozvoje sociálních služeb na roky 2014 – 2020. Jak je z připomínek zřejmé spatřujeme největší problém Národní strategie v tom, že v celém dokumentu není vůbec uvažováno s úlohou uživatelů sociálních služeb při jejich rozvoji. Uživatelé se musí podílet na takovýchto zásadních dokumentech. Druhou naší zásadní připomínkou je, že návrh strategie vůbec neobsahuje konkrétní cíle a opatření, která by vedla k podpoře pečujících osob v rodinách uživatelů sociálních služeb. Považujeme za důležité zlepšení jejich podpory. Naši třetí zásadní výhrada je směrována ke způsobu financování sociálních služeb. MPSV ČR i do budoucna počítá s dotačním řízením. Domníváme se, že dotační řízení je pouze přechodný způsob financování sociálních služeb, a že do budoucna bude nezbytné zvolit systém financování buď prostřednictvím klienta nebo prostřednictvím pojištění – například propojení se zdravotním pojištěním.

 

Vážení přátelé, přeji Vám vše dobré.

S pozdravem

  

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel