Informace č.: 25 - 2014

Vážení přátelé,

v pátek odpoledne se uskutečnilo jednání na MPSV ČR za účasti paní ministryně M. Marksové ve věci výměny průkazů OZP a posuzování nároku na příspěvek na péči (PnP). Jednání se uskutečnilo na podnět NRZP ČR a účastnili se ho představitelé několika organizací zdravotně postižených, zástupci VVZPO, Asociace poskytovatelů pečovatelské služby a Asociace poskytovatelů sociálních služeb. MPSV ČR navrhuje provést výměnu průkazů OZP k 31. 12. 2015 administrativní cestou, bez nového posuzování zdravotního stavu. U osob s trvalým zdravotním postižením nebo u osob starších, by byly průkazy s neomezenou dobou platnosti. Situace však není úplně jednoduchá, protože nejprve musí dojít ke změně zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Ministerstvo tuto novelu připraví, a pokud vše půjde bez problémů, tak tato novela by měla být schválena ještě v letošním roce. Určitý problém je u držitelů průkazů OZP, kterým byly nově vydány průkazy v letech 2012 a 2013. Těchto lidí je asi 40 tisíc a byli jinak posouzeni při nároku na průkaz než ostatní držitelé průkazů. Byli posouzeni podle základních životních potřeb, tak jak byly stanoveny v zákoně o sociálních službách, protože v těchto dvou letech bylo společné posuzování PnP a průkazu OZP. Tito lidé budou muset být znovu posouzeni podle současné legislativy. Ostatním bude provedena výměna pouze administrativně, ale o tom Vás budu informovat až po schválení novely zákona.

Pokud jde o nové posuzování nároku na PnP, ministerstvo připravuje také významné změny, ale vše opět záleží na novele zákona o sociálních službách. MPSV ČR předpokládá, že na příště by nárok na PnP neposuzovali posudkoví lékaři. Míru závislosti by stanovili sociální pracovníci na základě sociálního šetření a posouzení zdravotní dokumentace sociálně zdravotním pracovníkem. Došlo by k významnému zjednodušení celé agendy, protože by ÚP již nepředával dokumentaci ČSSZ a k posouzení posudkovým lékařem. Tím by se významně zkrátila doba správního řízení. Současně by PnP lépe odrážel skutečnou potřebu péče. Tato změna však předpokládá, mimo legislativní změnu, také úpravu vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách. Dále je potřeba proškolení ošetřujících lékařů tak, aby dokázali popsat zdravotní stav i s ohledem na potřebu péče a proškolit část sociálních pracovníků na zdravotně sociální pracovníky. Scénář předpokládá navýšení počtu pracovníků ÚP ČR a také navýšení počtu sociálních pracovníků na obcích. Tudíž, všechny tyto změny lze očekávat až ve střednědobém horizontu, to znamená pravděpodobně v letech 2016 – 2017. Posuzování sociální situace by prováděli sociální pracovníci na obcích. Ministerstvo neuvažuje o zrušení 10 základních životních potřeb, ale chce je podrobně popsat v novele vyhlášky. Jako jediný ze zástupců organizací zdravotně postižených jsem za NRZP ČR vyjádřil nesouhlas s ponecháním 10 základních životních potřeb.

Ke zlepšení současného stavu MPSV ČR připravuje nový metodický materiál, který by podrobněji popisoval jednotlivé základní životní potřeby a současně připravuje strukturovaný dotazník pro sociální pracovníky, kteří se podílejí na posuzování míry závislosti. Metodický pokyn budou moci před jeho vyhlášením připomínkovat i organizace zdravotně postižených, které se účastnily jednání.

Vážení přátelé, během jednání jsem cítil vůli pracovníků MPSV ČR vyřešit současné problémy s posuzováním zdravotního stavu co nejlépe. Uvidíme, na kolik se toto podaří. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel