Informace č.: 14 - 2014

Vážení přátelé,

v pátek se uskutečnilo první jednání s novou paní ministryní práce a sociálních věcí, Michaelou Marksovou. Během jednání jsme probrali řadu témat a jednání považuji za velmi vstřícné. Prvním bodem jednání bylo financování sociálních služeb a konkrétně převod financování na kraje. Paní ministryně mi sdělila, že zvýšení kompetencí krajů ve financování sociálních služeb je jednou z priorit vlády a nelze jednat o tom, že by k tomuto posílení kompetencí nedošlo. Paní ministryně však připustila, že je věcí diskuze, jakým způsobem bude ošetřeno, aby byly rovnoměrně financovány všechny druhy sociálních služeb a nedocházelo k zvýhodnění sociálních služeb, zřizovaných kraji. O této věci povedeme spolu ještě diskusi.

Druhým tématem jednání byly dávky pro osoby se zdravotním postižením a průkazy OZP. Vyjádřil jsem názor, že současný systém posuzování invalidity je velmi problematický, a to především proto, že nezohledňuje dobře, pokud posuzovaná osoba má více nemocí. V řadě případů se takové postižení násobí, a tudíž maximální navýšení o 10 procentních bodů při stanovení míry invalidity neodpovídá vůbec realitě. Současně jsem paní ministryni sdělil, že současných deset tzv. základních životních potřeb, na základě kterých se posuzuje nárok na přiznání příspěvku na péči, považujeme za zcela chybné. Paní ministryně uvedla, že se také domnívá, že na základě deseti základních životních potřeb nelze objektivně posoudit míru závislosti. Současně také uvedla, že v případě posuzování míry závislosti je třeba diskutovat o způsobu posuzování. MPSV ČR nechystán žádnou změnu v systému vyplácení dávek pro osoby se zdravotním postižením. Což znamená, že nás nějaká obdoba sKarty v nejbližší době nečeká. Upozornil jsem také paní ministryni na skutečnost, že všechny průkazy OZP končí svou platnost 31. 12. 2015 a sdělil jsem své obavy, že lékařská posudková služba nebude schopna do 31. 12. 2015 nově posoudit všechny držitele průkazů OZP. Paní ministryně vzala tuto informaci na vědomí s tím, že o této věci budeme ještě jednat.

Třetím tématem našeho jednání byla příprava Monitorovacího výboru Úmluvy OSN o právech OZP. Vysvětlil jsem paní ministryni současný stav i průběh jednání o přípravě tohoto Monitorovacího výboru. Zároveň jsem paní ministryni sdělil, že NRZP ČR by preferovala zřízení Monitorovacího výboru novelou zákona o ombudsmanovi. O této věci se samozřejmě bude v dalších měsících jednat.

Vyjádřil jsem poděkování paní ministryni za to, že nestáhla z Poslanecké sněmovny novelu zákona o zaměstnanosti, kterou schválila již Vláda pana Rusnoka. Tato novela znovu zavádí do české legislativy institut osoby zdravotně znevýhodněné. Paní ministryně vyjádřila názor, že chápe důležitost novely tohoto zákona pro osoby se zdravotním postižením a věří, že v Poslanecké sněmovně se najde kompromis, který umožní, aby zákon byl co nejdříve schválen.

Poledním bodem našeho jednání byla krátká informace o přípravě zákona o koordinované rehabilitaci.

V pátek v odpoledních hodinách jsem se, společně s panem místopředsedou předsednictva NRZP ČR J. Uherkou, sešel s panem ministrem J. Dienstbierem. Ve svém úvodu jsem vyjádřil potěšení nad tím, že problematika lidských práv je zastřešena na úrovni ministra. Pan ministr mi na úvod sdělil, že Vládní výbor pro zdravotně postižení občany, jako jediný z poradních orgánů vlády, bude mít v čele předsedu Vlády ČR. Tím je zřetelně dáno najevo, že Vláda považuje problematiku osob se zdravotním postižením za velmi důležitou a má zájem na spolupráci. Podle vyjádření pana ministra by nemělo dojít k žádným významným změnám ve statutu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, ani v dotačním programu veřejně účelných aktivit. Tento dotační program je určen pro organizace zdravotně postižených s celostátní působností. Informoval jsem pana ministra o nutnosti, co nejdříve prodloužit projekt Národního rozvojového programu Mobility pro všechny, který pomáhá financovat bezbariérové trasy v jednotlivých městech a obcích. Informoval jsem pana ministra o jednáních, která již v těchto věcích probíhají.

Posledním bodem našeho společného jednání bylo vytvoření Monitorovacího mechanismu naplňování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Pan ministr J. Dienstbier se domnívá, že nová ombudsmanka, paní A. Šabatová bude nakloněna modelu, aby monitorování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením bylo zakomponováno do jejího úřadu. Pan ministr uvedl, že hodlá otevřít zákon o veřejném ochránci práv, a tudíž by neměl být problém zřídit při tomto úřadu i Monitorovací výbor Úmluvy.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR