Informace č.: 66 - 2013

Vážení přátelé, 

posílám Vám tzv. Amicus curiae brief Platformy zdravotních pojištěnců ČR, o.s., které připravila k podání k Ústavnímu soudu na zahájení řízení o zrušení vyhlášky č. 475/2012 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad, hrazených služeb a regulačních omezení. Toto podání k Ústavnímu soudu navrhuje skupina senátorů. Předmětem aktivity Platformy zdravotních pojištěnců je, že nestačí pouze zrušení vyhlášky o stanovení hodnoty bodu, která diskriminuje v přístupu k zdravotní péči, ale že je třeba, aby Ústavní soud zároveň zrušil část zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a to konkrétně § 17, odst. 4 a 5 a zároveň, aby Ústavní soud zrušil vyhlášku Ministerstva zdravotnictví ČR č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Platforma zdravotních pojištěnců se domnívá, že je nezbytné zrušit samo zákonné zmocnění k vydávání úhradových vyhlášek, včetně stávající regulace uzavírání úhradových dodatků, která je uvedeno v § 17. odst. 5, zákona č. 48/1997 Sb. Dále Platforma doporučuje, aby bylo zrušeno zmocnění pro Ministerstvo zdravotnictví ČR k vydávání seznamu výkonů s bodovými hodnotami. 

Důvodem tohoto návrhu je přesvědčení o tom, že výše uvedené právní předpisy zásadním způsobem zasahují do řady práv, která jsou chráněna Listinou práv a svobod. Především jde o právo na přístup k hrazené zdravotní péči a dále o právo na svobodné podnikání a podobně. Jakékoliv omezování placené zdravotní péče lze pouze zákonem a nikoliv vyhláškami. Zákon musí současně stanovit základní parametry možné regulace hrazené zdravotní péče, protože zákon č. 48/1997 Sb., žádným způsobem nereguluje omezení hrazené zdravotní péče a pouze zmocňuje Ministerstvo zdravotnictví ČR k vydávání vyhlášky k regulaci hrazené zdravotní péče. Považujeme tento postup za protiústavní. 

Vážení přátelé, Ústavní soud může přizvat k jednání další stranu, pokud tato strana osvědčí zájem na projednávané věci. Proto si Vás dovoluji požádat, abyste po prostudování přiloženého materiálu, mi případně sdělili souhlas, že s tímto postupem Platformy zdravotních pojištěnců souhlasíte. 

Text by měl vypadat asi takto: Naše občanské sdružení……………………podporuje stanovisko Platformy zdravotních pojištěnců ČR, o.s. k návrhu skupiny senátorů na zrušení vyhlášky č. 475/2012 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad, hrazených služeb a regulačních omezení. Domníváme se, že Ústavní soud by měl svým nálezem současně zrušit a) § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, b) § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a c) vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami se zrušují. Vykonatelnost tohoto nálezu se odkládá k datu 1. 1. 2015. Toto Vaše stanovisko bych potřeboval zaslat elektronicky nejpozději do pátku 6. září 2013 na moji adresu

Vážení přátelé, v minulé informaci jsem Vám popsal problém s podporou zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných (OZZ) a s možností zákonného opatření Senátu v této věci. Institut OZZ definitivně končí dnem 31. 12. 2014, přičemž velká část rozhodnutí o přiznání OZZ má platnost pouze do 31. 12. 2013. Tím jsou ohroženy tisíce lidí, kteří jsou zaměstnáváni na vyhrazených pracovištích a tzv. chráněných dílnách. Řada z nás přesvědčovala pana ministra Františka Koníčka a předsedu vlády Jiřího Rusnoka, aby Vláda ČR předložila návrh zákonného opatření Senátu v této věci a prodloužila platnost statutu OZZ na další období. Zákonné opatření Senátu by mělo být přijímáno pouze v případě velké národohospodářské škody, ohrožení státu či nějaké živelné katastrofy. Pan ministr F. Koníček i předseda vlády došli ke shodnému stanovisku, že u OZZ se nejdná ani o jednu z těchto oblastí, a tudíž, že Vláda ČR nenavrhne zákonné opatření v této záležitosti. Přesto Vám všem děkuji za aktivitu v této věci. 

Přeji Vám vše dobré 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel