Aktuality

Informace č.: 27 - 2018 (Zásadní připomínky k návrhu novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů)

Vážení přátelé,

pod tímto textem máte odkaz na zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Naše zásadní připomínky vychází z Vašich podnětů a návrhů, které jste nám poslali. Dále se textem zákona i Vašimi připomínkami podrobně zabývala naše Komise pro zdravotnictví 4. 4. 2018, která podrobně prostudovala nejen vlastní normativní část zákona, ale také tzv. kategorizační strom.

Bohužel, na připomínkové řízení bylo poměrně málo času, takže naši odborníci museli dopracovat přesně znění zásadních připomínek i o víkendu. Jsme přesvědčeni o tom, že jsme do zásadních připomínek zapracovali všechny Vaše podněty, i když je tam na první pohled nemusíte najít. Musíme také konstatovat, že některé připomínky nebylo možné použít, protože nebyly úplně srozumitelné, anebo již předem bylo zřejmé, že bychom s nimi neuspěli. Myslím si, že Komise NRZP ČR v této věci odvedla velmi dobrou práci. Připomínky jsme již odeslali na Ministerstvo zdravotnictví ČR. Předpokládáme, že ještě v dubnu budeme pozváni na vypořádání připomínek, a po té se návrhem zákona bude zabývat vláda.

Vážení přátelé, pokud byste ještě měli dojem, že v zákoně chybí nějaká zásadní věc, je možné ještě dávat připomínky v průběhu projednávání zákona v Poslanecké sněmovně. Zákon by se mohl dostat do Poslanecké sněmovny v červnu letošního roku. Protože novela zákona o veřejném zdravotním pojištění musí být do konce roku schválena, bude určitě velký tlak v Poslanecké sněmovně i Senátu, aby bylo vznášeno co nejméně připomínek. Proto připomínáme, že, pokud máte ještě nějaké připomínky, tak opravdu to musí být zásadní věci, protože v Poslanecké sněmovně na maličkosti nebude určitě nálada ani čas.

Přeji Vám všechno dobré

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY NRZP ČR k návrhu novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

logo_opz

 

Informace č.: 26 - 2018 (novela zákoníku práce + novela zákona o místních poplatcích)

Vážení přátelé,

v úterý se uskutečnilo jednání na MPSV ČR za účasti pana poslance Víta Kaňkovského a předsedy NRZP ČR Václava Krásy ve věci novely zákoníku práce, která řeší náhrady za ztrátu na výdělku z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, a to ve vztahu ke snižování rent z důvodu zvyšování minimální mzdy.

NRZP ČR předložila návrh novely zákoníku práce, který upravoval ustanovení odst. 3, 271b, zákoníku práce tak, aby vlivem stoupající minimální mzdy nedocházelo ke snížení náhrad za ztrátu na výdělku. Na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu je osoba, která pobírá náhradu za ztrátu na výdělku, povinna být v evidenci Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Právě v rámci této evidence je poté započítáván fiktivní výdělek ve výši minimální mzdy, který se odečítá od vyplácené náhrady za ztrátu na výdělku z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Naše úprava spočívá v tom, že by se již vlivem růstu minimální mzdy nesnižovala úroveň rent. MPSV ČR, na základě námi podané novely zákona, vypracovalo vlastní verzi novely zákoníku práce, která problém řeší velmi obdobně. Na základě iniciativy horníků z Ostravy jsme původní návrh novely doplnili o slůvko „první“, které má jasně deklarovat, že minimální mzda se pro účely evidence, jako uchazeč o zaměstnání bude vždy počítat pouze v té výši, která byla v době prvního zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce. MPSV ČR vyslovilo zásadní nesouhlas s naším návrhem drobné úpravy v textu novely. Neshodli jsme se na konečném znění. Záleží teď na Poslanecké sněmovně, v jaké verzi novelu zákoníku práce schválí.

 

Vážení přátelé,

Ministerstvo financí ČR dalo do připomínkového řízení zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Jak uvádí MF ČR, hlavním cílem novely je zavedení poplatku z pobytu namísto stávajících místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity. Předmětem poplatku z pobytu bude úplatné poskytnutí krátkodobého pobytu bez ohledu na jeho účel. Poplatek bude moci nově zavést jakákoliv obec a bude se vztahovat na úplatné poskytnutí pobytu na libovolném místě v obci bez ohledu na to, zda je k tomuto účelu kolaudováno, nebo ne. Zavedení tohoto poplatku reaguje mj. na problematiku tzv. „sdílené ekonomiky“, zejména pokud jde o zprostředkování ubytovacích služeb prostřednictvím platformy Airbnb, kterou by nový poplatek z pobytu měl také plně pokrýt. V souvislosti s tím dochází k zavedení systematického členění zákona na části a hlavy, které by mělo výrazně zvýšit přehlednost celého zákona.

Nově se také vyjasňuje, že osoby, jejichž hlavním příjmem je starobní, vdovský a vdovecký nebo invalidní důchod, ale zároveň mají i vedlejší příjmy nebo pobírají více druhů těchto důchodů, neztrácí nárok na sníženou sazbu poplatku ze psů. U poplatku za užívání veřejného prostranství a poplatku ze vstupného se zavádí protizneužívací klauzule v případě charitativních akcí.

Vážení přátelé, v odkazech pod textem naleznete návrh zákona a důvodovou zprávu, včetně původního znění zákona. Prosím Vás, o Vaše připomínky k návrhu zákona, a to nejdéle do 15. 4. 2018 na adresu .

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Návrh zákona

Důvodová zpráva

Platné znění

logo_opz

 

Informace č.: 25 - 2018 (Náhrady rent)

Vážení přátelé,

dnes se uskutečnilo jednání na Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny o vládním návrhu novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, tisk 91. Vládní návrh je reakcí na poslanecký návrh pana poslance V. Kaňkovského a P. Nachera, který na náš podnět podali, a který upravuje snižování rent při pracovních úrazech nebo nemocích z povolání ve vztahu k růstu minimální mzdy. Vládní návrh je prakticky identický, pouze navíc upravuje vztah rent a minimální mzdy u ozbrojených složek. 

Pan poslanec V. Kaňkovský navrhl, aby do zákona bylo včleněno ještě slůvko „první“, takže by bylo zřejmé, že výše minimální mzdy by se započítávala u náhrad za ztrátu na výdělku při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ve výši prvního zařazení osoby do evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce. Na jednání Výboru zástupci MPSV ČR tento pozměňovací návrh pana poslance V. Kaňkovského odmítli. Považujeme to za nešťastné. Na Výboru pro sociální politiku jsme se dále dohodli s MPSV ČR, že v úterý 3. 4. 2018 bude společné jednání pana poslance V. Kaňkovského, pana náměstka pro legislativu P. Hůrky za účasti NRZP ČR a pokusíme se najít řešení tak, aby zákoník práce jednoznačně stanovil, že minimální mzda se bude při výplatě rent započítávat ve výši, která byla v době pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Toto řešení by umožnilo, aby lidé, kteří jsou v evidenci Úřadu práce, jako uchazeči o zaměstnání, se nebáli přijmout nějaké zaměstnání z obavy, že pokud o toto zaměstnání přijdou, bude jim započítávána vyšší minimální mzda, než která byla původně. Je samozřejmé, že o konečném výsledku jednání a schválení zákona Vás budeme informovat. 

Vážení přátelé, dovoluji si Vám na závěr popřát radostné prožití velikonočních svátků. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel