Aktuality

Informace č.: 14-2012 - Otevřený dopis

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám na vědomí dopis Důstojnost rodinám se zdravotně postiženými dětmi. 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása

předseda NRZP ČR

 

Děkujeme všem za podporu a přidáváme možnost připojení vašich podpisů - jeden podpis = jeden příspěvek.

Můžete tak učinit prostřednictvím emailu nebo na stránkách 

http://www.facebook.com/pages/D%C5%AFstojnost-rodin%C3%A1m-se-zdravotn%C4%9B-posti%C5%BEen%C3%BDmi-d%C4%9Btmi/231020253658910?sk=info

Věříme ve spojení nás všech pro dobro našich dětí.

S pozdravem Rodiny se zdravotně postiženými dětmi

 e-mail:

 

  • Otevřený dopis Důstojnost rodinám se zdravotně postiženými dětmi (PDF)
  • Podpisy Otevřeného dopisu (PDF)

 

 

Informace č.: 13-2012 - Jednání s panem ministrem Jaromírem Drábkem

Vážení přátelé, 

včera se uskutečnilo již avízované jednání s panem ministrem Jaromírem Drábkem. Za NRZP ČR se jednání, mimo mne, účastnil ještě pan JUDr. Jan Hutař. S panem ministrem se jednání účastnil ještě pan náměstek David Kafka. V příloze Vám posílám dokument, který jsme předali panu ministrovi, a podle kterého jsme potom jednali o jednotlivých problémových bodech. Jednání probíhalo ze strany MPSV ČR vcelku vstřícně. Na druhé straně si musíme počkat na konečné výsledky jak vše dopadne. 

Prvním bodem jednání bylo zrušení souběhu rodičovského příspěvku a příspěvku na péči a zrušení sociálního příplatku, které způsobily obrovský propad příjmů rodin, které pečují o dítě se zdravotním postižením. Pan ministr uvedl, že nemůže souhlasit s návratem do stavu před 1. lednem 2012, to je ponechat souběh obou příspěvků a navrácení sociálního příplatku. Vidí však možnost řešení v tom, že by došlo v případech, kdy rodina při péči o dítě se zdravotním postižením má nedostatek finančních prostředků, ke zvýšení příspěvku na péči. Do týdne bude předložen návrh MPSV ČR, o kterém budeme dále diskutovat. V této souvislosti se vedla také diskuse o tom, že vůbec nefunguje přiznání dávky mimořádné okamžité pomoci ze systému hmotné nouze v případě nedostatku finančních prostředků z důvodu péče o zdravotně postižené dítě. Současně jsme také uvedli, že není přiznáváno zvýšení PnP o 2000,- korun u rodin, jejichž příjem je menší než dvojnásobek životního minima. Uvedli jsme, že úřady práce odmítají vůbec tyto žádosti přijímat. Pakliže žádosti přijmou, tak je striktně zamítají s tím, že ve čtvrtém čtvrtletí 2011 byl ještě dostatečný příjem těchto rodin. Pan ministr uvedl, že půjde apel na úřady práce, který obdrží s tím, aby úřady využily možnosti zákona o hmotné nouzi, který umožňuje přiznání mimořádné okamžité pomoci i zvýšení dávky o 2000,- korun, a to na základě individuálního posouzení situace bez toho, aniž by byl zkoumán příjem za uplynulé čtvrtletí. Takto jsme se také původně domluvili s panem ministrem v říjnu loňského roku. 

Dalším bodem našeho jednání byl příspěvek na mobilitu u osob v ústavních zařízeních s celoročním pobytem. Upozornili jsme pana ministra na skutečnost, že řada lidí v těchto zařízeních se pravidelně dopravuje, a že se domníváme, že by jim mohl být příspěvek přiznáván po individuálním posouzení. MPSV ČR v zásadě souhlasí s tímto návrhem a připraví návrh za jakých podmínek by tito lidé mohli příspěvek na mobilitu obdržet. Tento návrh budeme mít k posouzení. Samozřejmě, že bude důležité, abychom mohli diskutovat kritéria, za kterých bude moci být příspěvek poskytnut. 

Třetím bodem našeho jednání bylo porušování lidských práv osob se zdravotním postižením a diskriminační požadavky Úřadu práce na informace, které nepotřebují ke svému rozhodování o jednotlivých dávkách. Zpochybnili jsme důvodnost zjišťování informací o nástupu vazby či trestu odnětí svobody u společně posuzovaných osob ve formuláři „žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku“. Dále jsme zpochybnili zjišťování majetku u osob, které žádají o příspěvek na zvláštní pomůcku. U příspěvku na zvláštní pomůcku do 24 tisíc korun se zjišťuje pouze příjem společně posuzovaných osob, a pokud nepřesáhne osminásobek životního minima, tak tato dávka je poskytnuta s 10%ní  spoluúčastí. Zákon vůbec nestanoví zjišťování majetku v tomto případě. Pan ministr naše výhrady k zjišťování údajů, které nejsou potřeba k rozhodování o dávkách, uznal jako relevantní, a slíbil, že do týdne budeme mít předložen návrh na úpravu těchto tiskopisů. 

Dalším bodem našeho jednání byla problematika průkazek TP, ZTP a ZTP/P. Upozornili jsme pana ministra, že úřady práce nechtějí přijímat žádosti o prodloužení průkazů, žádosti o nové průkazky, případně nejsou schopny vyřídit dvojí požadavek občana - například žádost o příspěvek na mobilitu a žádost o prodloužení průkazu ZTP. Informovali jsme pana ministra, že se jedná o porušení zákona. Pan ministr J. Drábek tyto naše výhrady uznal.Do týdne bude vypracována instrukce pro pracovníky Úřadu práce tak, aby tato věc byla okamžitě napravena. Tuto instrukci dostaneme k dispozici. 

Projednávali jsme také otázku výplaty příspěvků u žádostí, které byly rozhodnuty již koncem roku 2011, a nebo, které uprostřed správního řízení přešly do roku 2012. V případě rozhodnutých žádostí do konce roku 2011 by měly dávku vyplatit příslušné obce. Bohužel se tak v řadě případů nestalo. V současné době je zpracováván seznam nevyplacených příspěvků u rozhodnutých žádostí v roce 2011. Do konce února 2012 by měly být pravděpodobně dávky vyplaceny. Větší problém je u žádostí, které přešly do roku 2012, kde se projevuje nefunkčnost systému. Pan ministr přislíbil, že bude urychleně vypracován přípis, aby tyto věci byly co nejdříve rozhodnuty. 

Posledním bodem našeho jednání byla Karta sociálních systémů. Seznámili jsme pana ministra s rozhovorem pana  1. náměstka Vladimíra Šišky, z kterého jednoznačně vyplývá, že finanční prostředky půjdou na kartu a teprve potom si je každý musí převést na svůj účet a podobně. Je to zcela rozdílná interpretace než uvádí zákon. Pan ministr přislíbil, že dostaneme písemné vyrozumění o tom, že dávky budou  bezplatně připisovány na osobní účty jednotlivých občanů a nebo posílány poštovní poukázkou na příslušnou poštu žadatele. Jakmile tuto informaci písemně dostaneme, tak Vám ji urychleně zašlu. 

Vážení přátelé, 

dostali jsme poměrně dost příslibů a je zřejmé, že MPSV ČR a pan ministr jsou připraveni dále o reformě jednat. To však neznamená, že nakonec vše musí dobře dopadnout. Proto bude dobré, když sami budete neustále působit na poslance, senátory i na pana ministra Drábka, aby vyšli našim požadavkům co nejvíce vstříc. Dnes projednal situaci na Úřadu práce Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny. Na základě našich poznatků se Výbor usnesl, že chce být informován o průběhu jednání mezi MPSV ČR a NRZP ČR. 

Vážení přátelé, 

v příloze Vám dále posílám dopis, který rozesílá MPSV ČR jménem pana ministra J. Drábka na dotazy občanů ve věcech sociální reformy. MPSV ČR se skrývá za NRZP ČR, přičemž je všem jasné, že nositelem této podivné reformy bylo a je Ministerstvo práce a sociálních věcí a nikoliv Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. My jsme pouze v těžkých jednáních vyjednali jakýsi kompromis. Proto Vám posílám také mojí reakci panu ministrovi na jeden z těchto dopisů. Je zřejmé, že obdobné dopisy mají zpochybnit naši úlohu při jednání o celé reformě. Posílám Vám oba dokumenty, aby nedošlo k nějakému zkreslení informací.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

  • Problém sociálního systému (doc)
  • Odpověď pana ministra J. Drábka (doc)
  • Dopis panu ministrovi J. Drábkovi (doc)

 

Soutěž Stejná šance

Soutěž Stejná šance – Zaměstnavatel 2012 právě startuje!

15. února 2012 začíná 5. ročník soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel 2012, prestižní soutěž zaměstnavatelů, kteří lidem se znevýhodněním dávají na otevřeném pracovním trhu stejnou šanci jako ostatním a tak aktivně přispívají k jejich začleňování do společnosti.

Občanské sdružení Rytmus prostřednictvím soutěže Stejná šance oceňuje firmy, které se přihlásily ke konceptu společenské odpovědnosti firem tím, že lidem s postižením dávají šanci získat práci na otevřeném pracovním trhu. Cílem soutěže je podpořit firmy, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, poskytnout jim veřejné uznání a prostřednictvím příkladů jejich dobré praxe motivovat ostatní firmy, aby osoby se znevýhodněním zaměstnávaly.

Sběr nominací do soutěže začíná 15. února a potrvá do 31. března 2012. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v polovině května 2012 v jednotlivých krajích.

Nominovat zaměstnavatele v pátém ročníku soutěže může široká veřejnost vyplněním nominačního listu na portále www.stejnasance.cz nebo zasláním nominačního listu na níže uvedené adresy. Nominace budou vyhodnoceny odbornou komisí.

Soutěž vyhlásilo občanské sdružení Rytmus pro Prahu a Karlovarský kraj, Rytmus Benešov, o.p.s. pro Středočeský kraj, Rytmus Chrudim, o.p.s. pro Pardubický kraj a Rytmus Liberec, o.p.s. pro Liberecký kraj. Ve všech krajích je spoluvyhlašovatelem Česká unie pro podporované zaměstnávání.

Akce se koná pod záštitou Hospodářské komory České republiky. V jednotlivých regionech pak převzali záštitu nad soutěží náměstek hejtmana Karlovarského kraje Miloslav Čermák, Ing. Pavel Šotola, člen rady Pardubického kraje a Pavel Petráček, člen rady Libereckého kraje. Ve Středočeském kraji poskytlo záštitu město Benešov.

Kontakty pro další informace:
Daniela Kolouchová - Rytmus, o.s.
Londýnská 81, Praha 2
Tel: 224 255 819, mobil: 733 185 689
e-mail: ; www.rytmus.org

Romana Točíková - Česká unie pro podporované zaměstnávání
Studentská 541/3, Praha 6
Mobil: 734 252 339
e-mail: ; www.unie-pz.cz

Pavla Fleischhansová - Rytmus Benešov, o.p.s.
F. V. Mareše 2056, 256 01 Benešov
Tel.: 317 742 742, mobil: 773 391 182
email: ; www.benesov.rytmus.org

Veronika Vránová - Rytmus Liberec, o.p.s.
Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1
Tel.: 485 100 626, mobil: 777 228 661,
email: ; www.rytmusliberec.cz

Kristýna Košvancová - Rytmus Chrudim, o.p.s.
Heydukova 392, 537 01 Chrudim
Tel.: 469 621 599, mobil: 777 922 139
email: ; www.rytmuschrudim.cz

Občanské sdružení Rytmus a obecně prospěšné společnosti Rytmus Benešov, Rytmus Liberec a Rytmus Chrudim poskytují službu podporovaného zaměstnávání lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují individuální a flexibilní podporu k tomu, aby získali a udrželi si placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí.

Česká unie pro podporované zaměstnávání (ČUPZ) je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je formulovat, šířit a podporovat myšlenku podporovaného zaměstnávání v České republice. ČUPZ si klade za cíl zviditelnit myšlenku podporovaného zaměstnávání jako služby, která slouží k vyrovnávání příležitostí pro pracovní uplatnění lidí, kteří v důsledku zdravotního postižení nebo jiných znevýhodňujících faktorů mají ztížený přístup na otevřený trh práce a jsou tak omezeni ve svém společenském uplatnění.

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel