Aktuality

Informace č.: 12 - 2018 (Dopis MPSV ČR - vzdělávání sociálních pracovníků)

Vážení přátelé, 

v odkazu pod textem Vám posíláme dopis ředitele odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení pana Mgr. Davida Pospíšila, který se týká dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. 

Domníváme se, že tento dopis bude většinu z vás zajímat, protože poskytujete sociální služby. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 

Informace č.: 11 - 2018 (Informace o setkání s ministryní práce a sociálních věcí J. Němcovou)

Vážení přátelé,

včera se uskutečnilo jednání mezi paní ministryní práce a sociálních věcí Ing. Jaroslavou Němcovou, MBA a předsedou NRZP ČR panem Mgr. Václavem Krásou. Setkání probíhalo více jak hodinu, a tudíž byl čas na projednání více témat. 

Prvním bodem jednání byla koordinovaná rehabilitace. MPSV ČR připravilo během roku 2017 teze legislativní úpravy koordinované rehabilitace, které NRZP ČR projednala a zpracovala k nim připomínky. Paní ministryně na téma koordinované rehabilitace uvedla, že v současné době není možné v systému koordinované rehabilitace pokročit, protože je nejprve potřeba stabilizovat posuzování zdravotního stavu a Lékařskou posudkovou službu. Bez stabilizace posuzovacího systému není možné začít legislativně upravovat koordinovanou rehabilitaci.

Druhým tématem byla otázka sociálních služeb. V Senátu je rozsáhlá novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Tato novela mimo jiné také obsahuje zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni na 19 200,- Kč. Paní ministryně k tomuto zákonu uvedla, že návrh zákona neřeší systémově změnu financování sociálních služeb a také nejsou jasné standardy kvality poskytování sociálních služeb. Z toho důvodu pravděpodobně návrh zákona nepodpoří. NRZP ČR považuje návrh zákona za projednatelný. Uvedl jsem, že chápu stanovisko paní ministryně, ale systémová změna financování sociálních služeb je dlouhodobou záležitostí. NRZP ČR se domnívá, že je možné současný systém poskytování sociálních služeb kultivovat a tak zlepšit alespoň některé parametry zákona. 

Ve třetím bodě jsme diskutovali novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. NRZP ČR v současné době pracuje na novele zákona, která by rozšířila možnost poskytování průkazů OZP a dávek na zvláštní kompenzační pomůcky osobám, které mají vážnou plicní nedostatečnost a vážné postižení srdce. Jedná se o zdravotní stavy, kdy dechová a srdeční nedostatečnost způsobují faktickou imobilitu. To znamená, že tito lidé jsou odkázáni na vozíky a na pomoc druhých osob. Nejsou schopni prakticky samostatného života. Tito lidé bohužel nemají nárok na žádnou pomoc dle zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. V této věci nedošlo k úplné shodě, ale na druhé straně je otevřen prostor pro diskusi a věříme, že se nám nakonec podaří tento zákon prosadit. 

Předposledním bodem jednání s paní ministryní byla otázka poukázek při výplatě dávek hmotné nouze. NRZP ČR připravila novelu zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, kde navrhujeme, aby povinnost části výplaty dávek v hmotné nouzi prostřednictvím poukázek se nevztahovala na osoby, které se objektivně nemohou zlepšit svojí hmotnou situaci prací. Jedná se především o osoby v ústavních zařízeních, o osoby pobírající ID III. stupně, dále o osoby s omezenou právní subjektivitou, osoby pobírající příspěvek na péči ve výši II. – IV. stupeň a dále pečující osoby, které jsou tzv. hlavními pečujícími osobami. Paní ministryně uvedla, že ministerstvo připravuje svůj návrh, kde kategorie jednotlivých skupin osob, které by byly vyňaty z povinnosti výplaty části dávek v hmotné nouzi poukázkami, je výrazně zúžena.  Paní ministryně se domnívá, že by do systému poukázek neměly spadat osoby v ústavní péči a osoby se sníženou právní subjektivitou. Kompromis se pravděpodobně bude hledat až při projednávání zákona. 

Posledním bodem našeho jednání byla novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, která prošla již prvním čtením v Poslanecké sněmovně a je vedena jako tisk 22 a podali jej poslanci Vít Kaňkovský a Patrik Nacher.  Tisk byl vypracován NRZP ČR a týká se náhrady za ztrátu na výdělku při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. V současné době je situace taková, kdy každou valorizací minimální mzdy je snižována tzv. renta u lidí, kteří pobírají náhradu mzdy již delší dobu. Paní ministryně prohlásila, že MPSV ČR tento návrh podporuje. Dnes vláda projedná svůj návrh novely zákoníku práce, který je obdobného znění, jako tisk 22.  Vláda navrhuje, aby její návrh zákona byl projednán v Poslanecké sněmovně podle § 90 Jednacího řádu Poslanecké sněmovny. To by znamenalo, že návrh by byl schválen hned v prvním čtení, takže legislativní proces by se významně zkrátil. 

Vážení přátelé, považuji setkání s paní ministryní za přínosné a věřím, že jsme udělali dobrý krok k navázání pracovní atmosféry s paní ministryní. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 

Informace č.: 10 - 2018 (Novely daňových zákonů k připomínkám)

Vážení přátelé, 

v odkazech pod textem najdete materiály k Návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní od roku 2019. 

V návrhu zákona jsou obsaženy zásadní změny daňových zákonů, ke kterým má dojít s účinností od 1. 1. 2019, s výjimkou několika ustanovení, která nabydou účinnosti v jiných dnech. Návrh zákona obsahuje změny různých samostatných daňových zákonů, a proto je potřeba si vše důkladně prostudovat. 

Vážení přátelé, doporučuji Vám, abyste se soustředili především na daňové úlevy, které jsou z důvodu zdravotního postižení, jako je to u příjemců invalidních důchodů, držitelů průkazek OZP a podobně. Abychom dokázali zpracovat Vaše připomínky, prosím, abyste nám je poslali nejpozději do středy 14. 2. 2018. Připomínky posílejte na adresu

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel