Aktuality

Informace č.: 48 - 2018 (Dopis pana prezidenta M. Zemana)

Vážení přátelé,

 

v informaci NRZP ČR č. 43-2018 jsme Vás informovali o setkání s panem prezidentem Milošem Zemanem. Hlavními tématy našeho jednání byla jednak oblast přístupnosti železniční dopravy tak také nevyplácení příspěvku na péči ze strany Slovenské republiky těm občanům, kteří se přestěhovali do České republiky.

 

Není to tak úplně jednoduché, jak věc popisuji a jsou tam určité právní zábrany k výplatě příspěvku. Pan prezident Miloš Zeman slíbil, že v červenci, na setkání s panem prezidentem Slovenské republiky Andrejem Kiskou, předá panu prezidentovi dopis ve věci výplaty příspěvku na péči a zmíní se o tomto problému.

 

Setkání obou prezidentů bylo posunuto až na konec července 2018. Pan prezident Miloš Zeman se tudíž rozhodl, že nebude s dopisem čekat až na společné setkání a dopis panu prezidentovi Slovenské republiky odeslal již v těchto dnech.

 

Pan prezident Miloš Zeman ve svém dopise podrobně popsal konkrétní případ muže, který vyrostl a žil ve Slovenské republice ve smíšené rodině a má slovenské občanství. V současné době žije v České republice, má přiznanou invaliditu III. stupně a invalidní důchod pobírá ze Slovenské republiky. V České republice mu byl vystaven průkaz ZTP a až do roku 2016 pobíral v České republice příspěvek na péči, který mu vyplácela Slovenská republika. Na základě rozsudku Soudního dvora EU mu byla výplata příspěvku na péči ze Slovenské strany zastavena.

 

Pan prezident Miloš Zeman požádal prezidenta Slovenské republiky, aby věnoval této záležitosti pozornost. Pan prezident dále vyjádřil názor, že tento dopis by měl být impulsem ke vzájemnému jednání mezi ČR a SR o možném řešení této svízelné situace s tím, že by řešení mohlo spočívat v udělení výjimky pro občany, kteří plnili pojišťovací povinnost na Slovensku, ale dlouhodobě žijí v ČR.

 

Vážení přátelé, sdělujeme Vám tuto pozitivní věc s ohledem na to, že pan prezident Miloš Zeman vnímá naše žádosti jako velmi důležité, že se jimi nadále zabývá a řeší je.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 

Informace č.: 47 - 2018 (zákon o veřejném zdravotním pojištění + upozornění na správní řád)

Vážení přátelé,

Vláda ČR včera schválila novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Novela zákona především upravuje zařazování, distribuci a úhradu zdravotnických prostředků. Novela zákona byla připravována také za účasti NRZP ČR. V rámci připomínkového řízení se nám však nepodařilo prosadit všechny změny, které považujeme za důležité. 

Novelu zákona nyní bude projednávat Poslanecká sněmovna. Lze předpokládat, že na následující nejbližší schůzi Poslanecké sněmovny bude novela zákona projednána v prvním čtení. Během letních měsíců by ji měly projednat výbory a v září bude schvalována. Chceme využít především jednání výborů, abychom prosadili změny, které ministerstvo a vláda neakceptovaly v rámci vnitřního i vnějšího připomínkového řízení. V odkaze pod textem naleznete naše připomínky k novele zákona č. 48/1997 Sb., které ve větší části nebyly akceptovány. Předpokládáme, že budeme potřebovat Vaši pomoc při prosazování těchto pozměňovacích návrhů, a proto Vás na ně dnes upozorňujeme. Chceme také prosadit, aby příjemci invalidních důchodů III. stupně měli stanovený limit na úhradu doplatků na léky tak, jako mají lidé ve starobním důchodu. Invalidní důchody III. stupně jsou o více než 1000,- korun nižší než starobní důchody. Je nespravedlivé, že příjemci ID III. stupně nemají stanovený tento limit. 

Vážení přátelé, chceme Vás ještě upozornit na jednu věc, která se projevila při podávání podnětů podle zákona o správním řádu. Pokud toto podání je provedeno pouze elektronicky emailem, tak je možné, že správní úřad (například obec) nebude na toto podání reagovat, protože neobsahuje Váš kvalifikovaný elektronický podpis podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu. Proto je nutné, abyste takové podání vůči správnímu orgánu vždy potvrdili psaným textem s Vaším podpisem a doručili jej buď prostřednictvím podatelny úřadu, nebo dopisem. Pouze ti občané, kteří mají elektronický podpis, mohou svá podání podávat pouze prostřednictvím emailu. Sdělujeme Vám tuto informaci proto, že jsme se již setkali s postupem obce, která nereagovala na podnět, protože nebyl podán podle výše uvedeného postupu. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

Připomínky NRZP ČR k novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (doc)

 

logo_opz

 

Informace č.: 46 - 2018 (Dlouhodobé ošetřovné)

Vážení přátelé, 

od 1. 6. 2018 vstupuje v účinnost část novely zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, která kodifikuje poskytování tzv. dlouhodobého ošetřovného. 

Pečujícímu bude po dobu dlouhodobé péče náležet z nemocenského pojištění náhrada ztráty příjmu, a to ve stejné výši 60 % denního vyměřovacího základu. Pečující zaměstnanec nemůže dostat výpověď a po ukončení péče mu nová zákonná úprava garantuje původní práci i návrat na stejné pracovní místo. 

Zákon stanoví, že zaměstnavatel může odmítnout udělit ošetřovatelské volno zaměstnanci, pokud má pro to vážné provozní důvody. V ostatních případech je povinen volno poskytnout. 

Zákon stanoví, aby ošetřovaná osoba udělila pojištěnci na předepsaném tiskopise písemný souhlas s poskytováním dlouhodobé péče. Na jeden kalendářní den potřeby poskytování dlouhodobé péče lze udělit souhlas jen jednomu pojištěnci, souhlas je možné také písemně odvolat. 

O příbuzného bude moci pečovat jeden člen z širšího okruhu rodiny.

  a) manžel (manželka) ošetřované osoby nebo registrovaným partnerem (registrovanou partnerkou) ošetřované osoby,

  b) příbuzný v linii přímé s ošetřovanou osobou nebo je její sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc,

  c) druhem (družkou) ošetřované osoby nebo jinou fyzickou osobou žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti.

 

Uplatňuje-li nárok na dlouhodobé ošetřovné druh (družka) nebo jiná fyzická osoba žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti podle uvedeného písm. c), je další podmínkou nároku na dlouhodobé ošetřovné, že tento pojištěnec má s ošetřovanou osobou shodné místo trvalého pobytu, a jde-li o cizince, shodné místo hlášeného pobytu v České republice nebo obdobného pobytu v cizině, a to po dobu alespoň 3 měsíců bezprostředně předcházející dni vzniku potřeby dlouhodobé péče nebo dni prvního převzetí této péče.

Ošetřovaná osoba je fyzická osoba, u které došlo k závažné poruše zdraví, jež si vyžádala hospitalizaci, při níž byla poskytována léčebná péče alespoň 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích. Nesmí však přitom jít o akutní lůžkovou péči standardní poskytovanou ošetřované osobě za účelem provedení zdravotních výkonů, které nelze provést ambulantně. Dále je třeba, aby zdravotní stav ošetřované osoby po propuštění z hospitalizace do domácího prostředí nezbytně vyžadoval poskytování dlouhodobé péče po dobu alespoň 30 kalendářních dnů. 

Vážení přátelé, zákon alespoň částečně vychází vstříc rodinám, aby mohly v kritické chvíli pečovat o osobu blízkou. NRZP ČR prosazovala, aby období poskytování dlouhodobého ošetřovného bylo po dobu 6 měsíců, protože to je nejkratší doba, za kterou je možné přiznat příspěvek na péči. 

Zákonodárci však náš návrh neschválili. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel