Aktuality

Informace č.: 90 - 2018 (Jednání s kraji o železniční dopravě + novela zákona o pomůckách)

Vážení přátelé,

 

v úterý 20. 11. 2018 se uskutečnila dvě důležitá jednání NRZP ČR. Nejprve jsme jednali s představiteli krajů, kteří jsou odpovědni za dopravu v krajích. Dopravní komisi Asociace krajů vede hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta. V současné době končí smlouvy krajů s provozovateli železniční dopravy a kraje vypisují nová výběrová řízení na dopravce na dalších 10 – 15 let. Považujeme tato výběrová řízení za velmi důležitá, a to proto, aby nedošlo ke zhoršení podmínek dopravy osob se zdravotním postižením. 

Představili jsme našich deset bodů, které by měly být splněny, než dojde k liberalizaci trhu v železniční dopravě, kterou prosazuje především Ministerstvo dopravy ČR, které si od toho slibuje konkurenci v železniční dopravě a zlepšení standardů. Naše zkušenosti jsou zatím takové, že noví dopravci neplní standardy pro přepravu osob s tělesným či smyslovým postižením. Proto jsme požadovali, aby krajští objednatelé uplatnili v zadávací dokumentaci pro nabídkové řízení na regionální drážní dopravu minimální standardy, které jsou v současné době. Mezi tyto podmínky patří funkčnost objednávkového systému, který má v současné době národní dopravce, to je České dráhy. Chceme, aby všichni dopravci si vyjednali přístup do tohoto systému a aby garantovali možnost objednávky a pomoci při nástupu, výstupu či přestupu do vlaku, a to buď emailem, nebo u kterékoliv pokladní přepážky dopravce. 

Požadujeme, aby všichni dopravci garantovali použití mobilní nebo vozidlové plošiny a také možnost objednávky zařazení vozu s plošinou, a to i při cestách do zahraničí. Chceme, aby tyto úkony byly zajišťovány dopravcem zdarma, včetně asistence jejich zaměstnanci. Dopravce by měl mít povinnost zachovat dostupnost informací o příjezdech a odjezdech vlaků pro všechny cestující, zejména pro cestující smyslově postižené. Chceme mít garantovány běžně dostupné doplňkové služby ve většině železničních stanic, jako je bezbariérový a bezplatný přístup do čekáren, vstup na nástupiště a samozřejmě bezbariérový přístup na WC. To znamená, že musí dojít co nejrychleji k modernizaci železničních stanic a zastávek. Současně požadujeme, aby došlo co nejrychleji k zvyšování poměru bezbariérových vozů na české železnici. Nesouhlasíme se současnou praxí, kdy někteří dopravci nakupují vyřazené železniční vozy v okolních státech, které jsou bariérové. Dopravci je pouze repasují, bez toho aniž by zajistili bezbariérový přístup. Považujeme za samozřejmé, že bude zachována možnost nákupu jízdního dokladu z domova a možnost zajistit si rezervaci místa elektronicky, tak jak je to dnes u národního dopravce. 

Zásadně nesouhlasíme, aby jeden dopravce nečekal na spoj jiného dopravce, který má zpoždění. Tím se občané dostávají do těžko řešitelných situací a pro osoby se zdravotním postižením může být taková situace nebezpečná. Požadujeme zachování možnosti přímého odbavení pro celou přepravní cestu s využitím tarifu integrovaného dopravního systému nebo tarifu dopravce. To znamená, koupení jedné jízdenky, i když bude přestup během cesty od jednoho dopravce k druhému. 

Vážení přátelé, odpoledne se uskutečnilo jednání u tzv. Kulatého stolu na MPSV ČR, zaměřeného na novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, který zpracovala NRZP ČR a podali poslanci napříč politickými stranami. V novele zákona se navrhuje rozšířit skupinu osob, které budou mít těžké omezení pohyblivosti způsobené postižením cév dolních končetin, dále těžké omezení hybnosti v důsledku oběhové nedostatečnosti při onemocnění srdce a také o objektivně prokázané těžké postižení plicních funkcí. Kulatý stůl jednal právě o námi navrhovaném rozšíření diagnóz, na které by se vztahovala možnost požádat o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku. MPSV ČR se v zásadě nebrání rozšíření o další diagnózy, ale trvá na tom, že diagnózy musí být specifikovány tak, aby nemohlo dojít k zneužití systému. Návrh zákona, který je v Poslanecké sněmovně veden pod číslem tisku 267, by měl do konce roku projít prvním čtením a v průběhu prvního pololetí by měl být zákon schválen s tím, že jeho platnost by byla od 1. 1. 2020. 

 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 89 - 2018 (Nový systém úhrad zdravotnických prostředků schválen)

Vážení přátelé, 

Senát ve čtvrtek 15. 11. 2018 schválil novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Tato novela je velmi důležitá z několika důvodů. 

Změnu tohoto zákona považujeme za jednu z největších za několik posledních let, protože zavádí nový systém úhrad zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz. Změna navazuje na rozhodnutí Ústavního soudu, který shledal současnou úpravu úhrad zdravotnických prostředků jako neústavní, netransparentní, nepředvídatelnou pro pacienty a rozhodl o jejím zrušení s tím, že dal zákonodárcům čas do konce tohoto roku, aby schválili novou právní úpravu. 

Stávající úprava stanoví nárok pojištěnce na úhradu předepisovaných zdravotnických prostředků na základě průzkumu trhu v provedení ekonomicky nejméně náročném, což je právě ta oblast, která byla kritizována, protože nejsou jasně daná pravidla, jak se průzkum trhu provádí a jak má být nárok pojištěnce stanoven. Pokud by nedošlo od 1. 1. 2019 ke změně, tak by hrozilo to, že spoluúčast pojištěnců na zdravotnické prostředky se zvedne na 25 %. 

Novela zákona vymezuje, za jakých podmínek má pojištěnec nárok na dotčené zdravotnické prostředky hrazené z veřejného zdravotního pojištění, neboť obsahuje seznam zdravotnických prostředků, v němž jsou jednotlivé úhradové skupiny, stanoveny úhradové limity a další podmínky úhrady. Státním ústavem pro kontrolu léčiv bude každý měsíc zveřejňován seznam hrazených zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz. Pojištěnec se tak vždy dozví, jaké výše úhrady jsou pro jednotlivé varianty zdravotnických prostředků stanoveny. A v konečném důsledku bude navrhovanou právní úpravou umožněna plná úhrada většího spektra zdravotnických prostředků, než je tomu doposud. 

Součástí novely zákona č. 48/97 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, je snížení ročního limitu na tzv. započitatelné doplatky na předepsané léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, a to na 500 Kč. Tato změna se týká pojištěnců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně. Změna se také týká pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve 2. nebo 3. stupni, avšak důchod jim nebyl pro nesplnění podmínky coby pojištění přiznán. V zásadě jde o to, že sjednocujeme podmínky pro starobní a invalidní důchodce, pokud jde o limit na započitatelné doplatky na léky, protože doposud invalidní důchodci byli bráni z pohledu zákona jako ekonomicky aktivní, to znamená, vztahoval se na ně ten plný limit 5000 Kč jako na jakéhokoli jiného občana ekonomicky aktivního. Tento návrh prosadila NRZP ČR i přes odpor zdravotních pojišťoven. Snížení limitu bude platné od 1. 1. 2020, a to proto, že zdravotní pojišťovny uvedly, že potřebují čas na provedení administrativních úkonů k novému započítávání doplatků. Nyní zbývá pouze podpis pana prezidenta a vydání zákona ve Sbírce zákonů. Od 1. ledna 2019 vstupuje zákon v účinnost, kromě limitu výdajů na léky u příjemců ID, tak jak je výše uvedeno. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR
 

Informace č.: 88 - 2018 (Zvýšení příspěvku na péči)

Vážení přátelé,

v úterý 13. 11. 2018 Poslanecká sněmovna projednávala ve druhém čtení senátní návrh novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sněmovní tisk 160. Diskuse k tomuto návrhu byla poměrně velká a řada poslankyň a poslanců přednesla pozměňovací návrhy. Celkem je podáno 16 pozměňovacích návrhů, ale je to tak, že některé návrhy jsou zdvojené, nebo jsou prakticky totožné. Tudíž návrhů k hlasování je podstatně méně. Většina členů Poslanecké sněmovny se shoduje v tom, že je nutné zvýšit příspěvek na péči ve IV. i ve III. stupni. 

Pozměňovací návrhy naleznete na odkaze: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=160&O=8 

Vážení přátelé, nelze přesně odhadnout, kdy bude Poslanecká sněmovna hlasovat o pozměňovacích návrzích a o zákonu, jako takovém. Je velmi pravděpodobné, že Poslanecká sněmovna bude ve třetím čtení hlasovat až na své další schůzi v prosinci 2018. Dovolujeme si Vás požádat, abyste si prostudovali pozměňovací návrhy a podpořili především ty, které zvyšují příspěvek na péči ve IV. stupni na 19 200,- korun a současně zvyšují příspěvek na péči ve III. stupni o 4000,- korun. NRZP ČR se bude snažit ovlivnit poslankyně a poslance tak, aby hlasovali o návrzích, které jsou tohoto charakteru, ale Vaše podpora by byla velmi cenná. Věříme, že nakonec vše dobře dopadne, a to i s Vaší pomocí. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel