Aktuality

Informace č.: 9 - 2018 (novela zák. č. 121-2000 Sb. - autorský zákon)

Vážení přátelé,

v odkazech pod textem této informace Vám posíláme návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Navrhovaná právní úprava zavádí do českého právního řádu úpravu nové, specifické zákonné licence obsahující výjimky z výlučných autorských práv a některých práv souvisejících s právem autorským, spočívající jednak v možnosti zhotovování rozmnoženin autorskoprávně chráněných děl a jiných předmětů ochrany v patřičně upravených formátech přístupných osobám nevidomým, osobám jinak zrakově postiženým a osobám s jinými poruchami čtení, jednak ve stanovení pravidel umožňujících přeshraniční pohyb uvedených rozmnoženin, a to jak v rámci Evropské unie, tak i vývozem a dovozem do a ze států, které nejsou členy Evropské unie, ale jsou či se stanou smluvními stranami Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým osobám, osobám se zrakovým postižením nebo osobám s jinými poruchami čtení (dále jen „Marrákešská smlouva“). 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné vazby k zákazu diskriminace z jakýchkoliv důvodů. Osobám nevidomým, osobám jinak zrakově postiženým a osobám s jinými poruchami čtení, jimž jejich postižení brání v přístupu (nebo ho činí obtížným) k autorským dílům v podobě knih, časopisů, novin, odborných periodik, notových záznamů a jiných podobných písemností, a to na jakémkoli nosiči, včetně zvukového a digitálního formátu, pomůže tato zákonná licence odstraněním autorskoprávních překážek získat přístup k autorským dílům ve formátech pro ně přizpůsobených, takže budou moci tato díla číst (nebo jinak vnímat) stejným nebo téměř stejným způsobem jako osoby bez takového zdravotního postižení; současně bude navrhovanou právní úpravou umožněn i přeshraniční pohyb uvedených rozmnoženin, a to nejen v rámci Evropské unie, ale (pro smluvní strany Marrákešské smlouvy) i celosvětově. 

Vážení přátelé, prosím Vás o Vaše případné připomínky k návrhu novely zákona. Připomínky posílejte nejpozději do 16. 2. 2018 na adresu . Vaše připomínky po té zpracuje legislativa NRZP ČR do konečného dokumentu.

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

logo_opz

 

Informace č.: 8 - 2018 (Biologická léčba - výzva)

Vážení přátelé,

v poslední době jsou v médiích zveřejňovány případy, kdy pacientům, kteří mají onkologické onemocnění a není u nich již účinná chemoterapie či ozařování, je odmítána biologická léčba. Podle dostupných informací je biologická léčba je v některých případech indikována jako jediný možný způsob léčení. Je všeobecně známo, že tato léčba je velmi nákladná, a proto se jí často brání lékaři indikovat a ze strany pojišťoven je vyvíjen velký tlak na to, aby lékaři tuto léčbu příliš nevyužívali. 

Jsme toho názoru, že je potřeba tento problém řešit systémově tak, aby u těch pacientů, kteří mají od lékařů indikovanou biologickou léčku, jako již jedinou možnou léčbu, byla tato léčba proplacena. Chápeme, že je potřeba nastavit pravidla, která budou srozumitelná, a budou aplikovatelná v každém případě, kdy bude léčba stanovena jako jediná možná. 

Vážení přátelé, pro jednání s odbornými společnostmi a pojišťovnami potřebujeme mít dostatek konkrétních případů a popisů situací, kdy byla biologická léčba odepřena, přestože ošetřující lékař ji předepsal jako jedinou možnou léčbu. 

Vážení přátelé, byli bychom rádi, kdybyste nám popsali Vaše životní příběhy, týkající se výše uvedených situací. Jde nám jednak o to, zda odmítnutí biologické léčby bylo iniciováno ze strany zdravotní pojišťovny nebo ji odmítlo poskytnout samo zdravotnické zařízení, ať už z jakéhokoliv důvodu. Velmi bychom přivítali i spolupráci pacientských organizací, které se této problematice dlouhodobě věnují. 

Vážení přátelé, prosím, abyste nám svoje zkušenosti napsali na adresu . Bez Vašeho souhlasu samozřejmě jednotlivé příběhy nebudeme zveřejňovat. Pro jednání se zdravotními pojišťovnami a odborníky v této oblasti je budeme anonymizovat. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 

Informace č.: 7 - 2018 (Tisk 22 - renty - schválen v prvním čtení)

Vážení přátelé,

Poslanecká sněmovna dnes schválila v prvním čtení novelu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů. Je to novela, kterou na podnět Národní rady osob se zdravotním postižením ČR podali páni poslanci Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) a Patrik Nacher (ANO). 

NRZP ČR splnila slib, který dala, že se pokusí sama vypracovat novelu zákoníku práce, která by řešila problém snižování náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu či nemoci z povolání vlivem neustále se zvyšující se minimální mzdy. NRZP ČR tento slib za pomoci poslanců splnila. Novelu zákona podali páni poslanci Vít Kaňkovský a Patrik Nacher. Novela byla podána 30. 11. 2017 jako tisk 22 s tím, že jsme společně s poslanci usilovali, aby zákon byl projednán v tzv. zrychleném čtení ještě do konce roku 2017. Bohužel, to se nepovedlo, protože vláda, která má 30 dní na vyslovení stanoviska k poslaneckým návrhům, se tiskem zabývala až 22. 12. 2017 a od té doby již Poslanecká sněmovna nezasedala, tudíž nemohl být zákon projednán do konce roku 2017. 

Návrh zákona je velmi jednoduchý, jedná se vlastně o úpravu § 271b, odst. 3 zákoníku práce, kdy se stanoví, že za výdělek o pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se v těchto případech považuje výdělek ve výši minimální mzdy platné v den zařazení poškozeného do evidence uchazečů o zaměstnání. Touto úpravou nedojde k dalšímu zhoršení finanční situace poškozeného. 

Vláda ČR bohužel dala k návrhu zákona zamítavé stanovisko, i když musela vědět, že prakticky stejnou úpravu navrhovala předchozí vláda v rozsáhlé novele zákoníku práce, která nebyla již Poslaneckou sněmovnou projednána. NRZP ČR je zklamána postojem vlády, která vyslovila nesouhlas s návrhem zákona. Negativní stanovisko vlády velmi komplikuje situaci. Zákon nelze již projednat v tzv. zkráceném čtení a je projednáván ve standardním projednávání zákonů v Poslanecké sněmovně a Senátu. To znamená, že projednávání zákona bude probíhat nejméně 6 – 8 měsíců a nemůže se již týkat vyplácených rent, které byly přiznány nejpozději k 31. 12. 2017. 

Tím, že Poslanecká sněmovna dnes projednala návrh zákona v prvním čtení, velmi urychlila celé projednávání zákona. Nyní by měl návrh zákona projednat Výbor pro sociální politiku a po té proběhnout druhé čtení zákona a po té by byl zákon schválen. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel