Aktuality

Informace č.: 42 - 2018 (Poradní sbor ombudsmanky k Úmluvě OSN o právech OZP)

Vážení přátelé,

v úterý 22. května 2018 veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová jmenovala svůj jedenáctičlenný poradní orgán pro plnění úkolů plynoucích z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Na ustavujícím jednání členové prodiskutovali plán aktivit a témata, na která by se ombudsmanka měla v roce 2018 zaměřit. 

Úkolem poradního orgánu je získávat od lidí se zdravotním postižením podněty a náměty pro činnost veřejné ochránkyně práv. Společně s ní pak stanovuje priority a systémová témata, na něž je potřeba se zaměřit, podílí se na připomínkování právních předpisů, které se dotýkají lidí se zdravotním postižením, a zajišťuje informovanost lidí se zdravotním postižením. Členové poradního orgánu zastupují skupiny osob se zdravotním postižením, organizace a osobnosti hájící jejich práva. 

Z celkového počtu 101 nominací, které vzešly z regionálních setkání s lidmi se zdravotním postižením a organizacemi hájícími jejich práva, jmenovala ombudsmanka poradní orgán v tomto složení:

 • Ivana Recmanová, zabývá se problematikou žen se zdravotním postižením
 • Pavlína Spilková, prezidentka Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel
 • Agáta Zajíčková z organizace Fokus podporující lidi s duševním onemocněním
 • Alena Jančíková, ředitelka České asociace paraplegiků
 • Jan Uherka, místopředseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a člen Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením
 • Jiří Černý, věnuje se podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Pavla Baxová, ředitelka organizace Rytmus hájící práva lidí s mentálním postižením a poskytující sociální služby
 • Camille Latimier a Marek Richter (společně 1 hlas), ředitelka Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením a zástupce skupiny lidí s mentálním postižením
 • Helena Plachá, členka Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR
 • Milena Urbanová, ředitelka obecně prospěšné společnosti Auticentrum, o.p.s.
 • Petr Špaček z neziskové organizace Fokus podporující lidi s duševním onemocněním

 

Vážení přátelé, pokud máte nějaké náměty nebo stížnosti, tak se můžete ozvat buď veřejné ochránkyni práv, nebo se obrátit na poradní orgán, který byl zřízen k monitoringu Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Více informací o členech poradního orgánu naleznete v odkaze pod textem. 

Přeji Vám všechno dobré 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 

Informace č.: 41 - 2018 (Vláda neschválila senátní návrh zvýšení PnP)

Vážení přátelé,

dnes Vláda projednala senátní návrh novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Předmětem návrhu zákona je zvýšení příspěvku na péči pro osoby ve IV. stupni míry závislosti, pokud osobě neposkytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb, nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. Částka příspěvku na péči se tudíž zvyšuje z 13 200,- Kč na 19 200,- Kč měsíčně a bude vyplácena všem příjemcům IV. stupně příspěvku na péči, pokud žijí ve svém přirozeném sociálním prostředí. 

Vláda dnes svým usnesením návrh zákona odmítla s tím, že se jedná o nesystémovou záležitost. NRZP ČR souhlasí s tím, že uvedený návrh není systémový, protože by bylo správné zvýšit i příspěvek na péči ve III. stupni, protože rozdíl mezi poskytovanou péčí ve III. nebo ve IV. stupni není natolik rozdílný, a tudíž se domníváme, že by bylo spravedlivé zamyslet se nad celým systémem příspěvku na péči. 

NRZP ČR přesto vítá předložený senátní návrh zákona a bude podporovat jeho přijetí Poslaneckou sněmovnou, protože je to jasný signál preference domácí péče v přirozeném prostředí před ústavní péčí. Na jednání Vlády bylo uvedeno, že se chystá celá revize dávkových systémů pro osoby se zdravotním postižením. NRZP ČR zatím nemá žádné informace o systémové změně příspěvku na péči či dalších dávek. Jednání, která vedeme na MPSV ČR, zatím nijak nenaznačovala, že by se měl měnit systém příspěvku na péči. To je jeden z dalších důvodů, proč NRZP ČR bude podporovat senátní návrh úpravy příspěvku na péči ve IV. stupni, a to proto, že zatím není žádná systémová změna připravována. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 

Informace č.: 40 - 2018 (Renty se již nebudou snižovat)

Vážení přátelé,

dnes Poslanecká sněmovna hlasovala o návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, tisk 91. Tento zákon řeší snižování náhrad, jako náhradu za výdělek při následcích po pracovním úrazu či nemoci z povolání, v souvislosti se zvyšováním minimální mzdy. 

I když se jedná o vládní návrh zákona, tak podnětem k předložení návrhu zákona byla novela zákoníku práce, kterou podal pan poslanec Vít Kaňkovský a další poslanci, a to na podnět NRZP ČR. Vláda vyjádřila negativní stanovisko k původnímu návrhu a současně podala svůj vlastní návrh obdobného znění. Pan poslanec Kaňkovský podal k vládnímu návrhu pozměňovací návrh, který jednoznačně kodifikuje, že minimální mzda se u náhrad za ztrátu na výdělku při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání bude započítávat pouze v té výši, ve které byla v době přiznání renty. Znamená to, že renty již nebudou snižovány v souvislosti s růstem minimální mzdy. 

Vážení přátelé, nyní musí návrh zákona projednat Senát. Pokud se podaří, aby Senát schválil tuto novelu zákoníku práce, tak mohla ještě letos vstoupit v účinnost. Znamená to, že příští valorizace minimální mzdy by již nevedla ke snížení dosud vyplácených rent. Dovolujeme si Vás upozornit, že návrh zákona nebude platit zpětně. To znamená, že u dříve stanovených náhrad za ztrátu na výdělku, bude počítána aktuální výše minimální mzdy. 

Vážení přátelé, musíme ocenit spolupráci s panem poslancem V. Kaňkovským a dalšími, kteří, i přes negativní stanovisko vlády, námi připravený pozměňovací návrh podali a odhlasovali. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

logo_opz

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel