Aktuality

Z časopisu pro vozíčkáře VOZKA

Ostrava, 20. 12. 2010 – Po zdlouhavých jednáních Poslanecká sněmovna schválila návrh na zachování sociálního příplatku, a to ve stejné výši a ve stejném režimu pro rodiny pečující o osobu se zdravotním postižením jako dosud! Schválení pozměňovacího návrhu je velký úspěch NRZP, která je jedinou organizací, které se podařilo do reformních zákonů prosadit pozměňovací návrh. Nepochybně k němu významnou měrou přispěla i petice, která potvrdila zájem občanů o tento problém.

Byly doby, kdy jsme nepovažovali za samozřejmé, že se vůbec někdo ptal, co lidé se zdravotním postižením potřebují a chtějí. Vydobýt si vážnost nebylo snadné. Lehké není ani si ji udržet. Budeme o ni muset bojovat, kdykoli si budou politici chtít prosadit své záměry, aniž by na nás brali ohled.

Více se dočtete v komentáři Jany Hrdé a fejetonu Miloše Pelikána v novém čísle 4 magazínu pro vozíčkáře VOZKA.

 

Výzva představitelům městských částí Prahy

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

vyzýváme vás, abyste se podíleli na tom, aby se na území, jež je ve vaší kompetenci, dalo uplatňovat jedno ze základních lidských práv, totiž právo na volný pohyb, pro všechny vaše obyvatele!

Již druhý rok je zde zima ve znamení sněhu a ledu. A také skoro druhý rok je účinná (od 16.4. 2009) tzv. Kuberova novela zákona o pozemních komunikacích, podle níž došlo k podstatné změně v povinnostech při úklidu chodníků. Z toho plyne, že ty úřady, jimž správa příslušných částí komunikací náleží, se mohly připravit a koordinovat úklid tak, aby i při sněhové nadílce byly prostupné.

Avšak skutečnost je, že ještě týden poté, co sníh napadl, byl stav některých takový, že po nich možná mohli nějak projít chodci bez zdravotního postižení, avšak pro osoby se sníženou mobilitou a orientací byly nepoužitelné. Pro osoby pohybující se na vozíčku se staly na mnohých místech dokonce pastí. Některé osoby se nedostaly ani z domu, jiné sice popojely kousek, ale potom uvázly!

Na většině míst v Praze je nesmírně těžké se dopátrat, kdo je za určitý úsek zodpovědný. A je to o to složitější, že někdo jiný má zpřístupnění na starosti, a někdo jiný to má fyzicky udělat. Vše ještě komplikuje vyhláška MHMP č. 45/97 ve znění pozdějších předpisů, o vymezení úseků místních komunikací na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Na tu se některé subjekty zodpovědné za schůdnost a sjízdnost odvolávají.

Na údržbu komunikací, potažmo chodníků však existují plány, jež vznikaly přes léto. Ty sice zohledňovaly všechna možná kritéria, a oceňujeme, že mezi nimi je mimo jiné i dostupnost dopravních a obchodních uzlů, klinik a také areálů bytů zvláštního určení, ale nejsou tam místa, v nichž bydlí jednotlivé osoby se sníženou mobilitou a orientací. Odbory, které se podílejí na vzniku výše zmíněných plánů, totiž nevedou tyto osoby v evidenci, a někde vědí jen o těch, které mají vyhrazené parkovací místo.

Navrhujeme toto: Prosíme, koordinujte postupy svých odborů v této záležitosti! Odbory, jež se zabývají sociální problematikou, totiž většinou o osobách se zdravotním postižením vědí, a tak mohou předat příslušnému odboru informaci o tom, na které chodníky a další komunikace je třeba brát zvláštní zřetel. A to aniž by bylo potřeba porušit jakákoliv ustanovení o ochraně osobních a citlivých údajů.

Prosíme vás, abyste se ještě tuto zimu zasadili, aby se do plánů údržby pokud možno dostala ta místa, kde ve vaší části města bydlí osoby se sníženou mobilitou a orientací. Pro příští rok je nutné sladit úklid se všemi dalšími subjekty.

Prosíme, přičiňte se, aby pro osoby se zdravotním postižením vločky sněhu nadále neznamenaly hrozbu, že se někde v mrazu se nebudou moci hnout z místa!

 

V Praze dne 16. prosince 2010

 

Bc. Václav Krása

předseda NRZP ČR

 

NRZP ČR podporuje nově vzniklý nadační fond CESTA BEZPEČÍ

Společnost Secar Bohemia (distribuuje ochranný systém pro vozidla - SHERLOG) se rozhodla reagovat na stále vzrůstající počet krádeží vozidel, jejichž majiteli jsou lidé se zdravotním postižením. Tyto krádeže a vůbec rostoucí agrese vůči těmto lidem, jsou vrcholem cynismu, hyenismu, ale i apatie společnosti. Speciálně upravená vozidla jsou pro lidi se zdravotním postižením jediným pojítkem s okolním světem. Mobilita je klíčovou oblastí ve vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením. Zajištění mobility pro tyto lidi znamená, že mohou studovat, být zaměstnáni a že se mohou účastnit společenského života. Druhým problémem v této věci je reakce státu u lidí, kterým poskytl příspěvek na nákup vozidla. Pokud se prokáže, že auto bylo zajištěno bezpečnostním systémem a přesto bylo ukradeno, tak příspěvek nemusí majitel vozu vracet. Otázkou ale je, jak a co musí majitel vozu dokládat a dokazovat. A i přesto, že se mu to podaří, nemá takový člověk automaticky nárok na nový příspěvek a musí čekat, až uplyne 5 let od přiznání posledního příspěvku.

Secar Bohemia se proto rozhodl těmto lidem preventivně pomoci – do vybraných vozidel zdarma zabuduje svoje vyhledávací rádiové zařízení. Úspěšnost dohledání odcizených aut je díky unikátnímu rádiovému systému téměř stoprocentní. Pro tyto účely založila firma ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR nadační fond – CESTA BEZPEČÍ. Posláním a účelem nadačního fondu CESTA BEZPEČÍ je především:

  • poskytování příspěvků na ochranu a úpravy motorových vozidel pro osoby se závažným pohybovým postižením
  • podpora aktivit vedoucích k větší mobilitě osob se zdravotním postižením, odstraňování bariér,
  • podpora při nákupu a distribuci kompenzačních pomůcek, jejich ochrana a zabezpečení,
  • osvěta a poskytování podpory aktivitám osob se zdravotním postižením

O vzniku nadačního fondu Cesta bezpečí bude společnost Secar Bohemia informovat ve středu večer v Karlínském divadle na svém vánočním večírku.

Od nadační fondu Secar Bohemia očekávám spolupráci a podporu ve specifických oblastech zaměřených na mobilitu osob se zdravotním postižením. Neměla by to být klasická charita, ale podpora systémových opatření v oblasti mobility a bezpečnosti,“ říká předseda NRZP ČR Václav Krása.

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel