Aktuality

Informace č.: 85 - 2018 (Výjimka z EET ohrožena)

Vážení přátelé,

stále častěji nás kontaktujete ve věci výjimky v elektronické evidenci tržeb, která je přiznána držitelům průkazů ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty. Tato výjimka je platná na základě Nařízení vlády ČR č. 376/2017 Sb., o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb. Toto Nařízení vlády vzniklo na základě jednání NRZP ČR a SONS s Ministerstvem financí ČR. Vzhledem k rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 12. 12. 2017, který rozhodl o zrušení ustanovení zakládajícího oprávnění vlády stanovit nařízením tržby z evidence tržeb vyňaté. Tím toto nařízení pozbývá platnost 31. 12. 2018. Smyslem rozhodnutím Ústavního soudu bylo, aby výjimky z evidence tržeb byly dány zákonem a nikoliv pouze nařízením vlády. 

Ministerstvo financí připravilo novelu zákona, ve které je zapracováno vynětí z evidence tržeb držitele průkazu ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty. Bohužel, projednávání zákona v Poslanecké sněmovně naráží na řadu problémů a hrozí nebezpečí, že nebude včas přijat. Tím pozbude po nějaký čas platnost i vynětí z evidence tržeb především pro OSVČ, které jsou prakticky nevidomé nebo hluchoslepé. Jedná se především o nevidomé maséry a pracovníky vyrábějící drobné předměty. 

Vážení přátelé, v odkaze pod textem Vám posílám znění dopisu ministryně financí JUDr. Aleny Schillerové, který jsme obdrželi na základě naší vzájemné komunikace. V současnosti nemůže NRZP ČR v této věci výše zmíněným osobám příliš pomoci. Zákon je určité politikum. Je jisté, že bude přijat, ale obáváme se, že až v průběhu začátku příštího roku. Prosím, abyste všichni, kterých se Vás to týká, na to pamatovali. Pokusíme se s paní ministryní ještě dojednat možnost nějakého „pardónu“ do doby, než začne být zákon účinný. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 84 - 2018 (Zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni bylo Výborem schváleno)

Vážení přátelé,

často se nás dotazujete, jak daleko je projednávání zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni. Posíláme Vám nejaktuálnější informace. 

Dnes 24. 10. 2018 projednával Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny opakovaně senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sněmovní tisk 160. Jedná se o zákon, kterým se zvyšuje příspěvek na péči ve IV. stupni na 19 200,- Kč. Výbor propustil návrh zákona do druhého čtení, ale bohužel neschválil žádný pozměňovací návrh, kterým by došlo ke zvýšení příspěvku na péči ve III. stupni. Poslankyně a poslanci mají připraveno několik pozměňovacích návrhů, které navrhují zvýšení příspěvku právě ve III. stupni. Nejvíce je preferována částka zvýšení příspěvku na péči ve III. stupni o 4000,- Kč. 

Členové Výboru diskutovali hlavně o tom, zda má cenu hlasovat na Výboru o jednotlivých pozměňovacích návrzích, když dosud není dohoda mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvem financí ČR o finančních prostředcích, které by měly být určeny na financování zvýšení příspěvku na péči. Nakonec došlo k rozhodnutí, že se o pozměňovacích návrzích na Výboru hlasovalo. Všechny návrhy se týkaly navýšení příspěvku na péči ve III. stupni. Jeden návrh byl na pravidelnou valorizaci částek všech stupňů příspěvku na péči. Členové Výboru žádný pozměňovací návrh neschválili. To ovšem neznamená, že by nakonec Poslanecká sněmovna některý návrh nepřijala. Nepřijetí pozměňovacích návrhů na Výboru dokladuje jen skutečnost, že ještě nedošlo k dohodě poslaneckých klubů na konečné částce zvýšení příspěvku na péči ve III. stupni. Výbor pro sociální politiku schválil postoupení senátního návrhu do druhého čtení Poslanecké sněmovně. To znamená, že také schválil zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni ve výši 19 200,- Kč. 

Vážení přátelé, samozřejmě, že projednávání zákona budeme dále hlídat. Jsme přesvědčeni o tom, že nakonec dojde i na zvýšení příspěvku na péči ve III. stupni. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Informace č.: 83 - 2018 (Prohlášení delegátů 20. RS NRZP ČR)

Vážení přátelé, 

ve čtvrtek 18. 10. 2018 se uskutečnilo 20. Republikové shromáždění Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. Delegáti RS projednávali také jednotlivé návrhy zákonů, které jsou v současné době v legislativním procesu, a které se dotýkají problematiky osob se zdravotním postižením. Delegáti vzali na vědomí zprávu předsedy o jednotlivých legislativních aktech NRZP ČR a přijali Prohlášení k projednávanému návrhu novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tisk 160. Tento zákon obsahuje zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni na 19 200,- Kč. Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny se bude již podruhé tímto návrhem zabývat. Zdá se, že poslankyně a poslanci mají vůli zvýšit také příspěvek na péči ve III. stupni. 

Vážení přátelé, v odkaze pod textem najdete text Prohlášení delegátů 20. RS NRZP ČR. Věříme, že Poslanecká sněmovna vezme v úvahu názory delegátů členských organizací NRZP ČR. 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel