Aktuality

Pojištění nákladných zdravotních prostředků (nabídka komerčních pojišťoven)

Dne 22.2.2011 se v sídle Národní rady osob se zdravotním postižením ČR znovu sešla na dohodnutém jednání mezi NRZP ČR a VZP ČR společná pracovní skupina ve složení za NRZP ČR její předseda Bc. Václav Krása a specialista na zdravotnictví a zdravotnické prostředky JUDr. Zdeněk Žižka, pracovník legislativního odboru na straně jedné a za VZP ČR MUDr. Taťána Soharová, ředitelka odboru léčiv a ZP, Ing. Martin Jelínek, Ph.D., vedoucí oddělení zdravotnických prostředků a Mgr. Jiří Matějček na straně druhé.

Na této schůzce zástupci VZP ČR, mimo jiné, seznámili zástupce NRZP ČR s nabídkou, kterou jejich pojišťovně předložily některé komerční pojišťovny. Zástupci komerčních pojišťoven, po zkušenostech uživatelů nákladných invalidních vozíků ze současné doby, zjišťovaly názor VZP ČR na to, zda by měla zájem ona, nebo její pojištěnci-uživatelé nákladných zdravotních prostředků, především pak invalidních vozíků, o pojištění těchto prostředků. Pojištěny by tímto produktem měly být veškeré náklady na jejich opravu, které musí uživatelé hradit sami, ze svých prostředků (v současné době je to 10% z každé opravy takového prostředku), jejich poškození živelními událostmi a jejich odcizení, které nebylo způsobeno zaviněním uživatele. Je možné, že pojištění by krylo i některá jiná rizika.

VZP ČR se k této nabídce staví kladně a ráda by ji akceptovala. Mimo jiné i proto, že tímto způsobem by byly mnohem rychleji a snadněji řešitelné situace, kdy pojištěnec-uživatel zdravotnického prostředku přijde ze dne na den o svoji kompenzační pomůcku, což mu způsobí nesmírné životní komplikace. Zdravotní pojišťovna, za současného stavu legislativy, není schopna tyto případy, které nesnesou odkladu velmi urychleně řešit. Komerční pojištění by mohlo pomoci k urychlenému řešení těchto akutních stavů. Zároveň ale VZP ČR nebyla schopna na nabídku komerčních pojišťoven závazně reagovat, neboť si není jista zájmem o toto pojištění ze strany svých pojištěnců. Proto se obrátila na NRZP ČR se žádostí o její stanovisko k problému.

NRZP ČR také nezná odpověď na otázku týkající se zájmu klientů o toto pojištění. Z výše uvedených důvodů chce provést průzkum mezi svými členskými organizacemi a všemi jejich členy na téma zájem či nezájem o výše uvedené, komerční pojištění.

Vážené členské organizace, vážení členové těchto organizací, vážení pojištěnci VZP a zároveň uživatelé nákladných zdravotních prostředků, především pak invalidních vozíků, které jsou jim propůjčeny VZP ČR do užívání, prosíme Vás tímto o sdělení Vašeho stanoviska k výše uvedenému záměru komerčních pojišťoven. Sdělte prosím, v nejkratším možném termínu svým organizacím, či přímo na e-mailovou adresu: svůj případný zájem o takovéto pojištění. Na upřesnění musím dodat, že žádné bližší podmínky pojištění, včetně výše příp. pojistného nebyly pojišťovnami dosud stanoveny. Podrobnosti takovýchto pojistných produktů by teprve musely pojišťovny vykalkulovat a poté nabídnout. Nyní se tedy vlastně jedná pouze o průzkum trhu, zda se komerční pojišťovny, společně s VZP ČR, či jinými zdravotními pojišťovnami mají vůbec přípravou tohoto produktu zabývat. Předem moc děkuji za spolupráci!

JUDr. Zdeněk Žižka
Legislativní odbor NRZP ČR

 

Tisková zpráva ke stanovisku MPSV ČR k demonstraci zdravotně handicapovaných

NRZP ČR je překvapena reakcí ministra Jaromíra Drábka i dalších politiků na protestní shromáždění osob se zdravotním postižením, které se uskutečnilo 22. března 2011 u budovy MPSV ČR (http://www.mpsv.cz/files/clanky/10572/22032011.pdf).  

 

Protestní shromáždění je legitimní prvek v demokratickém prosazování zájmů jednotlivých skupin. Je zřejmé, že v současné době nedošlo k dohodě mezi MPSV ČR a NRZP ČR o zásadních otázkách chystané sociální reformy. Shromáždění bylo mimo jiných důvodů svoláno také proto, aby ministerstvo mělo zpětnou vazbu, že NRZP ČR jedná skutečně jménem všech sdružených organizací v Národní radě osob se zdravotním postižením ČR a jménem celé komunity osob se zdravotním postižením v ČR. Kritizovat samotný fakt konání protestního shromáždění je nepochopení demokratických nástrojů a role občanské společnosti.

 

NRZP ČR zároveň důrazně odmítá slova o šíření poplašné zprávy či šíření nepravdivých informací mezi osoby se zdravotním postižením tak, jak je uvedeno ve vyjádření některých politiků. Jako důkaz toho, že NRZP ČR informuje pravdivě o navržených zákonech sociální reformy je například znění § 31, odst. 6, návrhu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů. § 31 (6) Průkazy mimořádných výhod osvědčující stupeň mimořádných výhod vydané podle předpisů účinných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti i po tomto dni, a to do uplynutí doby platnosti vyznačené v těchto průkazech, nejdéle však do 31. prosince 2013. Nárok na mimořádné výhody poskytované podle vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká od 1. ledna 2012. Příslušný pověřený obecní úřad zašle osobám, kterým byly přiznány mimořádné výhody, do 31. prosince 2011 písemné sdělení o zániku nároku na mimořádné výhody, včetně informace o další platnosti průkazu mimořádných výhod. Toto sdělení se nedoručuje do vlastních rukou. 

 

Obdobně lze citovat například ustanovení návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se sjednocením výplaty nepojistných sociálních dávek. V bodu 54 tohoto zákona se uvádí, že ustanovení § 73, odst. 3, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, se věta druhá zrušuje. V komentáři k tomuto bodu se uvádí toto. Podmínka minimálního zůstatku příjmu při stanovení úhrady za stravu a ubytování při poskytování pobytových sociálních služeb se zrušuje. Tato podmínka byla vázána na okruh rozhodných příjmů podle zákona o životním a existenčním minimu. Navrhovaným opatřením bude umožněno využít k platbě úhrady za stravu a ubytování nejen dosud takto vymezený okruh příjmů, ale veškeré další finanční prostředky klientů zařízení s pobytovými službami, včetně například úspor na vkladech u finančních ústavů nebo jednorázových příjmů. Vzhledem k tomu, že výše úhrady za stravu a ubytování je stanovena poskytovatelem pobytové sociální služby ve smlouvě o poskytnutí sociální služby, může být dohodou sjednána výše této úhrady tak, aby klientovi pobytové sociální služby byl ponechán určitý zůstatek jeho příjmů k osobní potřebě. Jedná se o ustanovení, kterým se ruší nárok na 15 % kapesného z příjmu u obyvatel ústavní sociální péče.

 

Takovýmto způsobem můžeme okomentovat všechna tvrzení MPSV ČR o tom, že nemluvíme pravdu a nebo, že šíříme poplašné zprávy. Politici, kteří se vyjadřují k sociální reformě, by se měli nejprve důkladně seznámit s návrhy zákonů, aby mohli někoho osočovat ze lhaní či šíření poplašných zpráv. NRZP ČR je připravena k seriózní diskuzi a k důsledné obhajobě práv osob se zdravotním postižením na svobodný a nezávislý život.

 

Petice proti návrhu tzv. "sociální reformy"

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR vyhlašuje peticí proti návrhu tzv. „sociální reformy“, tedy proti pojetí změn, které jsou navrženy v návrzích zákonů předložených MPSV ČR v rámci této reformy.

V souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, vyhlašuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR petici na ochranu zájmů osob se zdravotním postižením.

Preambule petice

Považujeme níže uvedené návrhy zákonů, které jsou součástí tzv. „sociální reformy“, za návrhy, které poškozují osoby se zdravotním postižením a při jejich aplikaci by došlo ke zhoršení kvality života těchto lidí. Jedná se o tyto návrhy zákonů:

1) Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

2) Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se sjednocením výplaty nepojistných sociálních dávek

3) Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Uvedené návrhy zákonů nejsou předkládány proto, aby se zlepšilo postavení lidí se zdravotním postižením ve společnosti, ale jsou vedeny jedinou snahou, co nejvíce na nás ušetřit. Je zřejmé, že v případě jejich schválení nutně musí dojít ke zhoršení kvality našich životů. Je to pouze ekonomické pojetí problematiky zdravotního postižení. Proti tomuto pohledu na naše problémy co nejrozhodněji protestujeme a odmítáme jej.

 

Cíl petice

 

Cílem petice je apelovat na předsedu Vlády ČR RNDr. Petra Nečase a ministra práce a sociálních věcí Ing. Jaromíra Drábka, aby výše uvedené návrhy zákonů, které jsou součástí tzv. „sociální reformy“, byly staženy, neboť je nelze opravit. Vycházejí z chybné základní úvahy, která byla motivem jejich přípravy. Pokud by zákony nebyly staženy, je cílem petice, aby v průběhu legislativního procesu byly přijaty naše návrhy na úpravy výše uvedených zákonů.

 

Složení petičního výboru:

Cvrkal Otmar, narozen 23. 12. 1944, bytem Františka Hrubína 887/10, 586 02 Svitavy

Hrdá Jana, narozena 2. 12. 1952, bytem Chrášťany 171, 252 19 Rudná

Krása Václav, narozen 24. 11. 1951, bytem Vondroušova 1193, 163 00 Praha 6

Morávek Jiří, narozen 5. 4. 1958, bytem Pražská 184, 500 04 Hradec Králové 4

Uherka Jan, narozen 24. 12. 1942, bytem Údolní 2206, 688 01 Uherský Brod

 

Členy petičního výboru bude zastupovat:

Václav Krása, narozen 24. 11. 1951, bytem Vondroušova 1193, 163 00 Praha 6

 

Petice prosím zasílejte do 8. května 2011 na adresu NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00, Praha 7 - Holešovice

  Petiční arch (PDF)

 

KDU-ČSL vyhlásilo petici proti bezohledné důchodové reformě. Pokud budete mít zájem, dostanete se na petici na tomto odkazu: http://www.kdu.cz/Ostatni/Petice.aspx

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel