Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp
Zasílání novinek emailem...
Joomla : NRZP

Aktuality

Výzva NRZP ČR k současné situaci ve zdravotnictví

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR s velkým znepokojením sleduje vývoj posledních dní okolo petice lékařů „Děkujeme, odcházíme“. V žádném případě se nehodláme stát arbitrem tohoto velmi vyhroceného sporu mezi lékaři ve výpovědi, zastoupenými LOK, na straně jedné a Ministerstvem zdravotnictví ČR a Vládou ČR na straně druhé.

Poslední zprávy z tohoto vývoje nás jen utvrzují, že ani jedna ze stran nechápe, nebo asi ani nechce chápat, dosah svého jednání a postoje. Velmi se obáváme, že ani jedna ze zúčastněných stran neustoupí ani o malý krůček a nebude ochotna přistoupit na nějaký přijatelný kompromis a následnou dohodu. Tudíž se celý spor vyhrotí zcela absurdním způsobem a to tak, že počínaje 1. březnem dramaticky poklesne počet lékařů v nemocnicích po celé republice. To by, samozřejmě, mělo za následek, jak už byla veřejnost mnohokrát seznámena, uzavírání spousty oddělení v nemocnicích i nemocnic samých po celé naší republice.

V této situaci považuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR za svou povinnost zdůraznit, jako zástupce svých členských organizací, které často sdružují chronicky velmi těžce nemocné občany několik holých faktů. Občanům s chronickým onemocněním a zvláště pak těm s těžkým chronickým onemocněním, nebo těžce zdravotně postiženým však už situace s postupem času a stále přetrvávajícím neřešením sporu a nezájmem zúčastněných stran o učinění jakéhokoli ústupku, nahání přímo panickou hrůzu. Těm totiž nejde o mzdy, ekonomické ohodnocení, pozice či úspory. Těm hrozí, že dnem 1. března, pokud situace zůstane neřešena jako dosud, jim začne jít doslova a do písmene o život.

Ponecháváme stranou otázku, jak je vůbec možné, že k takové situaci může dojít u lidí, kteří skládali Hippokratovu přísahu a zavázali se celoživotně sloužit zdraví lidí (takoví lidé jsou součástí všech zúčastněných subjektů a tomuto úkolu podřizovat veškeré své konání. Prostě k ní v současné ČR došlo. Přestože to však tito zúčastnění občané ČR s lékařským diplomem evidentně tak necítí, považuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR za svůj prvořadý úkol za této situace hájit zájmy svých členů, sdružených v členských organizacích. Proto je nevyvratitelným názorem Národní osob se zdravotním postižením ČR, o kterém je bytostně přesvědčena, že žádný parciální zájem by neměl být postaven nad ohrožení života lidí. A k němu pomalu, ale jistě, za stávající situace v ČR, zcela reálně dojde.

Ze všech, výše uvedených důvodů Národní rada osob se zdravotním postižením ČR tímto velmi důrazně vyzývá všechny Vládu ČR, MZ ČR, LOK, aby při svém budoucím konání a rozhodování začaly okamžitě respektovat zájmy osob s chronickým onemocněním, především pak dětí s chronickým onemocněním, nedonošených kojenců a dalších velkých skupin občanů, které mohou být současnou situací ve zdravotnictví přímo ohroženy na životě a své další konání neprodleně tomuto faktu přizpůsobily.

Z pohledu NRZP ČR je zcela nemyslitelné, aby se mohlo stát, ať už z jakékoliv pohnutky, že v civilizovaném státě střední Evropy, v roce 2011, za mírové situace, kdy země není postižena žádnou živelnou, ani ekologickou katastrofou, mohla být tak veliká skupina osob, ze dne na den přímo ohrožena na životě. A tato situace nám nyní, vzhledem k nezodpovědnému jednání zúčastněných subjektů, zcela reálně hrozí. Proto se bude NRZP ČR i nadále ze všech svých sil a možností zasazovat, aby k takovému katastrofickému scénáři vůbec nedošlo.

V Praze 27. ledna 2011                                                                                 

Bc. Václav Krása

                                                                                                                     předseda NRZP ČR

 

Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím k reformám, které chystá MPSV ČR

Vážení přátelé,

jak jistě víte, MPSV ČR připravuje rozsáhlou reformu, která se z velké části dotýká osob se zdravotním postižením. Dávky, které jsou dnes přiznávány podle vyhlášky č. 182/1991 Sb., budou sloučeny pravděpodobně do dvou dávek. Bude to dávka na mobilitu a dávka na kompenzační pomůcky. Současně se připravuje nový způsob posuzování zdravotního stavu. Jedno posouzení zdravotního stavu by mělo být využitelné současně pro dávku na mobilitu, pro dávku na kompenzační pomůcky, tak také pro přiznání příspěvku na péči. Zároveň celá agenda by měla být přenesena na Úřady práce. V posledních dnech jsme získali informace o tom, že ministerstvo také chystá řadu změn k podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Všechny tyto změny chce ministerstvo provést tak, aby platily od 1. ledna 2012.

 
Předsednictvo NRZP ČR se zabývalo situací, která v současné době nastala. Předsednictvo se shodlo na tom, že je nezbytné, aby NRZP ČR měla možnost účastnit se přípravy reformních kroků. Domníváme se, že není možné připravovat reformu, která se dotýká statisíců lidí se zdravotním postižením, aniž by jednotlivé navrhované kroky nebyly konzultovány s komunitou lidí se zdravotním postižením. Předsednictvo NRZP ČR jmenovalo úzký pracovní tým a navrhuje ministru MPSV ČR panu J. Drábkovi spolupráci při přípravě reformních kroků.
 
V příloze Vám posílám pro informaci dopis, se kterým jsem se obrátil na pana ministra J. Drábka. Jakmile budeme znát bližší podrobnosti o připravované reformě, tak Vám je okamžitě sdělím.
 
Přeji Vám všechno dobré.
 
S pozdravem
 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

dopis ministrovi (dokument PDF)

 

Pomoc státu zdravotně postiženým není jen pro nemajetné

"Úřady, které zkoumají majetkové poměry těžce zdravotně postižených žádajících o příspěvek na opatření zvláštní pomůcky, porušují zákon. Ten podobný postup neumožňuje, a to ani za předpokladu, že by žadatel podepsal souhlas se zjišťováním, shromažďováním a uchováváním takto citlivých osobních údajů v rámci správního řízení," uvádí veřejný ochránce práv.

Zákon o sociálním zabezpečení a vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb. umožňují těžce zdravotně postiženým občanům požádat o poskytnutí peněžitého příspěvku na opatření zvláštní pomůcky, kterou potřebují k odstranění nebo zmírnění svého handicapu a která jim pomůže začlenit se do společnosti (umožní např. komunikovat s okolím, pracovat apod.). Příspěvek se přiznává nikoli proto, že je občan nemajetný, ale proto, že je zdravotně postižený. Rozhodující je vhodnost pomůcky a její přínos pro daný typ zdravotního postižení, nikoli „chudoba“ žadatele.

Celý článek...

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel