Aktuality

Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci projednávání zákonů tzv sociální reformy v Poslanecké sněmovně

Vážení přátelé,

 

v příloze Vám posílám odkazy na jednání Poslanecké sněmovny o třech zákonech tzv. sociální reformy. Tyto zákony byly v Poslanecké sněmovně projednány v prvním čtení. To znamená, že Poslanecká sněmovna rozhodla o tom, že o zákonech bude dále jednat a zároveň přikázala projednat tyto návrhy zákonů ve Výboru pro sociální politiku. Výbor pro sociální politiku bude o těchto zákonech jednat nejdříve týden po skončení jednání Poslanecké sněmovny. Můj odhad je, že Výbor může o těchto návrzích dále jednat přibližně v polovině měsíce července. Samozřejmě, že o jednání Výboru Vás budu informovat.

 

Jak s diskuze vyplývá, tak je zřejmé, že dojde ještě k úpravě navržených zákonů a může jít ještě dokonce o návrhy, které půjdou nad rámec dohody mezi MPSV ČR a NRZP ČR, což by samozřejmě bylo dobře. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR připraví ve spolupráci s ostatními organizacemi další pozměňovací návrhy. Můžete posílat Vaše náměty jak dále vylepšit navržené zákony.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

odkazy na jednání PsP (doc)

 

Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci vyhlášky č. 147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Vážení přátelé,

 

dne 25. 5. 2011 vyšla ve sbírce zákonů vyhláška č. 147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

 

Z našeho pohledu jsou dvě důležité věci, které se nám do vyhlášky podařilo doplnit na poslední chvíli, a to díky vstřícnosti pana ministra školství Josefa Dobeše. Především došlo k úpravě § 3, odst. 4, který byl zrušen a nahrazen jiným textem. To znamená, že škola již nemůže odmítnout vzdělávání formou individuální integrace v běžné škole, pokud taková škola nemá podmínky k takovému vzdělávání. Školy na příště musí dbát na to, aby svoje prostředí či personální obsazení přizpůsobily ke vzdělávání žáků a studentů s těžkým zdravotním postižením.

 

Velmi významná je změna § 7, který upravuje hlavní činnosti asistenta pedagoga. V odst. 1 písmene d) § 7 se uvádí, „že mezi hlavní činnosti asistenta pedagoga patří nezbytná pomoc žákům s těžkým zdravotním postižením při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání“. To znamená, že škola nebude více moci požadovat, aby o přestávkách byl přítomen osobní asistent a vykonával úkony sebeobsluhy u žáka s těžkým zdravotním postižením.

 

Jsou to dobré zprávy, kterých v poslední době není mnoho. To však neznamená, že nebude pořád s asistenty pedagogů problém. Peněz bude vždycky málo a každý krajský úřad se bude bránit povolit škole, aby mohla navýšit svůj počet pracovníků o asistenta pedagoga, při vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením. Přesto považuji tuto úpravu za více méně průlomovou.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Vážení přátelé,

 

v příloze Vám posílám pozměňovací návrh, který uplatňujeme ve druhém čtení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Pozměňovací návrh by měl ve druhém čtení načíst některý z poslanců Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny. Pozměňovacím návrhem chceme zabránit zvyšování povinné spoluúčasti na zdravotní péči u osob, jejichž jediným příjmem je invalidní důchod. Domníváme se, že tito lidé v současné době nebudou již schopni zaplatit povinnou spoluúčast a tím se pro ně stane zdravotní péče nedostupná.

 

Vážení přátelé, pokud máte kontakty na jednotlivé poslance, prosím požádejte je, aby pro tento návrh hlasovali. My tak samozřejmě činíme také.

 

Přeji Vám všechno dobré a spoléhám na Vaši spolupráci.

 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Návrh novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (doc)

 
Více článků...
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel